Visa allt om Brunnsborrarna Ederwall & Eriksson Aktiebolag
Visa allt om Brunnsborrarna Ederwall & Eriksson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 52 126 79 124 463 5 931 9 562 15 126 17 078 17 064
Övrig omsättning 348 325 79 2 1 026 207 955 479 998 1 598
Rörelseresultat (EBIT) -89 48 -363 -548 218 -164 -112 -1 058 -115 265
Resultat efter finansnetto -91 88 -594 -862 426 40 -114 84 -175 229
Årets resultat -91 88 -594 -844 426 40 -114 577 72 166
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 134 955 1 110 1 189 1 083 817 1 149 2 044 4 782 4 681
Omsättningstillgångar 946 1 243 1 219 1 911 2 845 2 761 3 652 3 927 3 593 4 990
Tillgångar 2 079 2 197 2 329 3 101 3 928 3 578 4 801 5 972 8 375 9 671
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 047 2 138 2 250 2 845 3 689 3 263 4 225 4 340 5 761 5 689
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 492 783
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1 664
Kortfristiga skulder 32 59 79 256 239 315 576 1 632 1 722 1 535
Skulder och eget kapital 2 079 2 197 2 329 3 101 3 928 3 578 4 801 5 972 8 375 9 671
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 380 475 350 510
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 10 638 1 604 2 834 2 709 2 716
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 15 7 0 0 209 725 1 161 1 189 1 303
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 0 0 1 002 0 1 998 0
Omsättning 400 451 158 126 1 489 6 138 10 517 15 605 18 076 18 662
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 2 6 10 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 2 966 1 594 1 513 1 553 1 551
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 441 473 461 401 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 113 -284 -480 268 21 387 -309 666 1 069
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -58,73% 59,49% -36,29% -73,22% -92,19% -37,97% -36,78% -11,43% 0,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,23% 4,37% -15,46% -17,09% 11,86% 1,73% -1,96% 2,06% -1,01% 3,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -169,23% 76,19% -455,70% -427,42% 100,65% 1,05% -0,98% 0,81% -0,50% 2,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -76,92% -11,90% -151,90% 100,00% 100,00% 100,00% 40,67% 36,33% 34,13% 36,71%
Rörelsekapital/omsättning 1 757,69% 939,68% 1 443,04% 1 334,68% 562,85% 41,24% 32,17% 15,17% 10,96% 20,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,46% 97,31% 96,61% 91,74% 93,92% 91,20% 88,00% 72,67% 73,02% 64,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 625,00% 1 927,12% 1 384,81% 697,66% 1 139,75% 821,90% 563,72% 165,20% 138,27% 233,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...