Visa allt om Scanbridge Aktiebolag
Visa allt om Scanbridge Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 499 1 465 1 745 589 438 531 457 553 300 420
Övrig omsättning 1 325 1 556 405 575 179 2 947 1 898 402 3 396 1 676
Rörelseresultat (EBIT) 183 336 20 33 -204 -728 264 16 -458 -128
Resultat efter finansnetto 304 346 124 386 -95 73 462 -5 -145 601
Årets resultat -3 196 -59 179 6 -44 55 247 23 -55 362
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 362 1 362 1 375 1 581 1 595 1 613 1 518 1 531 1 548 1 554
Omsättningstillgångar 16 824 18 500 18 965 18 340 18 695 18 802 18 968 18 493 18 508 18 668
Tillgångar 18 186 19 861 20 340 19 921 20 290 20 414 20 486 20 025 20 056 20 222
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 897 19 511 19 570 19 640 19 635 19 804 19 839 19 782 19 850 20 065
Obeskattade reserver 0 0 55 110 110 111 100 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 290 351 715 171 545 501 548 243 206 158
Skulder och eget kapital 18 186 19 861 20 340 19 921 20 290 20 414 20 486 20 025 20 056 20 222
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 140 187 187 189 135
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 102 231 438 296 311 93 124 124 126 211
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 81 112 188 146 137 112 136 138 134 134
Utdelning till aktieägare 150 419 0 0 0 125 90 190 92 158
Omsättning 1 824 3 021 2 150 1 164 617 3 478 2 355 955 3 696 2 096
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 4 4 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 250 488 436 147 219 266 229 277 150 140
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 117 139 174 120 235 183 233 228 225 160
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 183 350 34 47 -186 -704 278 33 -434 -103
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -65,94% -16,05% 196,26% 34,47% -17,51% 16,19% -17,36% 84,33% -28,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,68% 1,78% 1,57% 1,95% -0,40% 0,40% 2,26% 1,22% -0,72% 3,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 61,12% 24,10% 18,34% 66,04% -18,72% 15,25% 101,31% 44,12% -48,00% 155,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -153,71% -44,10% 30,49% 22,41% 37,90% -546,33% -235,23% 30,38% 100,00% -285,71%
Rörelsekapital/omsättning 2 912,63% 1 238,84% 1 045,85% 3 084,72% 4 143,84% 3 446,52% 4 030,63% 3 300,18% 6 100,67% 4 407,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,41% 98,24% 96,43% 99,00% 97,17% 97,41% 97,20% 98,79% 98,97% 99,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 683,41% 5 005,98% 2 428,67% 10 212,87% 3 224,22% 3 621,16% 2 982,12% 6 452,67% 7 619,90% 10 028,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...