Visa allt om Randstad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 635 426 3 153 644 3 733 906 3 066 812 2 980 728 795 449 837 540 780 280 852 673 1 486 033
Övrig omsättning 47 307 49 137 4 170 18 989 0 4 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -10 439 -103 625 -73 762 -85 291 -79 391 21 224 44 325 45 255 38 415 35 460
Resultat efter finansnetto -37 839 -133 684 -107 962 -100 051 -91 782 40 844 74 234 47 913 38 534 41 346
Årets resultat -67 999 -138 521 -30 325 -117 316 -118 866 22 923 28 987 3 828 26 335 20 579
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 199 128 224 298 323 454 291 619 766 916 024 6 722 18 549 20 729 31 682
Omsättningstillgångar 895 429 638 288 602 568 823 458 805 407 224 357 246 079 198 770 245 532 413 738
Tillgångar 896 628 766 512 900 891 1 277 749 1 425 173 1 140 381 252 801 217 319 266 261 445 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 177 977 179 085 7 606 25 439 142 755 316 982 54 059 20 136 42 308 67 138
Obeskattade reserver 27 794 10 753 0 48 354 45 454 27 743 46 053 49 763 49 693 45 782
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 171 321 646 200 646 200 646 200 0 0 25 000 0
Kortfristiga skulder 690 857 576 674 721 964 557 756 590 764 149 456 152 689 147 420 149 260 332 500
Skulder och eget kapital 896 628 766 512 900 891 1 277 749 1 425 173 1 140 381 252 801 217 319 266 261 445 420
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 2 332 2 332 - 1 723 5 994 0 0 1 197
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 6
Löner till övriga anställda 2 095 681 1 914 818 2 220 777 1 954 400 1 914 571 433 122 458 025 428 945 409 827 755 583
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 708 444 710 854 836 426 717 470 697 415 167 498 167 265 139 899 141 560 239 814
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 26 000 35 000
Omsättning 3 682 733 3 202 781 3 733 910 3 066 982 2 999 717 795 449 837 544 780 280 852 673 1 486 033
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 983 4 585 5 444 4 915 4 884 2 035 1 194 1 075 1 078 2 286
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 730 688 686 624 610 391 701 726 791 650
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 571 576 565 541 535 297 531 529 511 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 117 073 64 483 94 609 80 083 86 759 22 316 45 415 47 295 42 084 40 905
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,28% -15,54% 21,75% 2,89% 274,72% -5,03% 7,34% -8,49% -42,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,12% -13,38% -8,13% -6,64% -5,54% 3,98% 29,58% 22,49% 15,31% 9,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,28% -3,25% -1,96% -2,77% -2,65% 5,71% 8,93% 6,26% 4,78% 2,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,63% 1,95% -3,20% 8,66% 7,20% 9,42% 11,15% 6,58% 11,29% 5,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,27% 24,46% 0,84% 4,94% 12,50% 29,69% 35,59% 27,13% 30,45% 22,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,61% 110,68% 83,46% 147,64% 136,33% 150,12% 161,16% 134,83% 164,50% 124,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!