Visa allt om Rättviks Entreprenad AB
Visa allt om Rättviks Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 074 3 307 2 411 2 186 1 972 2 502 1 540 2 344 25 39
Övrig omsättning 26 95 6 2 56 - 193 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 359 349 64 51 -5 63 67 181 10 7
Resultat efter finansnetto 333 317 39 23 -31 37 43 163 11 7
Årets resultat 197 13 31 18 -3 43 32 87 11 7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 417 1 257 1 159 754 896 781 907 701 0 0
Omsättningstillgångar 777 556 465 309 352 335 174 676 156 142
Tillgångar 2 194 1 813 1 624 1 063 1 249 1 116 1 081 1 378 156 142
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 553 355 343 311 293 296 253 221 135 124
Obeskattade reserver 380 300 0 0 0 28 50 50 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 307 327 411 203 343 85 205 195 0 0
Kortfristiga skulder 955 830 871 549 613 707 573 912 22 18
Skulder och eget kapital 2 194 1 813 1 624 1 063 1 249 1 116 1 081 1 378 156 142
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 300 275 275 204 347 227 131 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 524 446 331 373 394 115 32 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 362 299 280 453 316 190 92 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 100 3 402 2 417 2 188 2 028 2 502 1 733 2 344 25 39
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 2 3 2 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 358 1 102 804 1 093 986 834 770 2 344 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 436 400 346 445 432 358 267 261 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 683 602 304 223 199 300 253 347 10 7
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,19% 37,16% 10,29% 10,85% -21,18% 62,47% -34,30% 9 276,00% -35,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,36% 19,25% 3,94% 4,80% 0,08% 5,65% 6,20% 13,57% 6,41% 4,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,81% 10,55% 2,65% 2,33% 0,05% 2,52% 4,35% 7,98% 40,00% 17,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,47% 100,00% 100,00% 100,00% 59,08% 63,27% 50,45% 100,00% 44,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,37% -8,29% -16,84% -10,98% -13,24% -14,87% -25,91% -10,07% 536,00% 317,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,71% 32,49% 21,12% 29,26% 23,46% 28,37% 26,81% 18,65% 86,54% 87,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,63% 64,58% 32,03% 30,97% 44,86% 43,28% 25,31% 70,94% 709,09% 788,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...