Visa allt om Eksjö Maskin & Truck AB
Visa allt om Eksjö Maskin & Truck AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 144 900 147 806 143 892 109 479 132 542 131 520 112 775 123 899 116 783 100 756
Övrig omsättning 1 100 1 242 1 425 1 281 1 254 1 523 971 1 098 1 306 1 765
Rörelseresultat (EBIT) 28 112 36 497 30 645 22 813 26 848 29 684 22 403 26 559 24 523 20 540
Resultat efter finansnetto 32 009 40 944 36 483 26 201 29 317 27 261 23 126 28 247 25 297 22 110
Årets resultat 11 477 13 291 28 870 18 524 19 868 19 103 18 521 19 758 18 224 16 366
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 577 83 171 142 069 118 754 103 155 84 742 75 350 55 303 53 843 45 016
Omsättningstillgångar 109 103 67 917 50 825 47 665 46 224 46 424 52 666 62 419 43 455 37 893
Tillgångar 133 680 151 088 192 895 166 419 149 379 131 165 128 016 117 722 97 298 82 909
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 284 90 806 77 339 64 068 60 284 55 156 50 793 46 275 40 918 38 533
Obeskattade reserver 11 287 11 544 9 357 9 103 7 753 5 413 5 568 7 592 6 868 7 080
Avsättningar (tkr) 491 448 350 250 308 318 305 260 205 177
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 618 48 289 105 849 92 997 81 034 70 278 71 350 63 594 49 307 37 118
Skulder och eget kapital 133 680 151 088 192 895 166 419 149 379 131 165 128 016 117 722 97 298 82 909
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 21 604 22 326 22 093 18 267 19 106 18 504 16 039 16 522 15 776 13 287
Varav resultatlön till övriga anställda - - 6 150 4 777 5 383 5 837 4 419 5 123 4 720 3 762
Sociala kostnader 9 488 7 920 7 705 6 890 7 221 6 318 5 728 6 188 5 832 4 967
Utdelning till aktieägare 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 146 000 149 048 145 317 110 760 133 796 133 043 113 746 124 997 118 089 102 521
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 44 43 39 41 41 39 39 37 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 293 3 359 3 346 2 807 3 233 3 208 2 892 3 177 3 156 2 723
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 713 692 699 651 647 609 563 586 589 499
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 30 037 38 476 32 904 24 978 29 103 32 086 24 782 28 893 26 728 22 640
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,97% 2,72% 31,43% -17,40% 0,78% 16,62% -8,98% 6,09% 15,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,98% 27,11% 18,91% 15,74% 19,63% 23,89% 18,07% 24,00% 26,00% 26,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,12% 27,71% 25,36% 23,93% 22,12% 23,82% 20,51% 22,80% 21,66% 21,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,26% 52,95% 50,60% 52,37% 49,30% 48,69% 47,30% 47,62% 46,11% 46,34%
Rörelsekapital/omsättning 61,76% 13,28% -38,24% -41,41% -26,26% -18,14% -16,57% -0,95% -5,01% 0,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,10% 66,06% 43,88% 42,53% 44,18% 45,09% 42,88% 43,95% 47,14% 52,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 445,19% 106,54% 33,04% 35,53% 42,57% 49,35% 57,88% 76,75% 61,71% 74,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...