Visa allt om Forsså Gruppen Aktiebolag
Visa allt om Forsså Gruppen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 285 5 882 6 300 7 563 7 220 6 993 7 040 6 641 6 286 5 814
Övrig omsättning 2 106 398 390 - 1 176 - - - 1 932 -
Rörelseresultat (EBIT) 986 -347 169 359 1 474 -252 -319 410 2 101 9
Resultat efter finansnetto 511 -954 -559 -383 648 -1 317 -1 122 -500 988 -872
Årets resultat 1 311 -654 -309 -383 648 -1 317 -1 122 -500 988 -872
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 712 32 230 24 736 26 995 27 424 29 409 30 291 31 024 31 425 32 795
Omsättningstillgångar 6 614 13 230 6 174 5 124 5 828 3 294 4 216 5 003 5 355 3 600
Tillgångar 43 326 45 459 30 910 32 119 33 252 32 703 34 507 36 027 36 780 36 395
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 360 5 049 5 703 6 012 6 394 5 747 7 064 8 185 8 686 7 697
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 33 380 35 233 23 786 23 820 24 260 24 677 25 117 25 557 25 997 26 437
Kortfristiga skulder 3 587 5 178 1 422 2 288 2 598 2 280 2 327 2 285 2 099 2 261
Skulder och eget kapital 43 326 45 459 30 910 32 119 33 252 32 703 34 507 36 027 36 780 36 395
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 515 461 448 432 433
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 977 884 868 1 051 320 300 279 246 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 505 461 468 508 436 394 381 361 466
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 391 6 280 6 690 7 563 8 396 6 993 7 040 6 641 8 218 5 814
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 643 2 941 3 150 3 782 3 610 3 497 3 520 3 321 3 143 2 907
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 755 749 678 691 805 659 599 572 537 605
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 890 511 1 022 1 447 2 554 865 802 1 520 3 202 937
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,85% -6,63% -16,70% 4,75% 3,25% -0,67% 6,01% 5,65% 8,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,28% -0,73% 0,69% 1,27% 4,56% -0,71% -0,90% 1,19% 5,88% 0,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,55% -5,68% 3,37% 5,41% 21,01% -3,32% -4,39% 6,47% 34,43% 2,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,55% 136,89% 75,43% 37,50% 44,74% 14,50% 26,83% 40,93% 51,80% 23,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,68% 11,11% 18,45% 18,72% 19,23% 17,57% 20,47% 22,72% 23,62% 21,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 184,39% 255,50% 434,18% 223,95% 224,33% 144,47% 181,18% 218,95% 255,12% 159,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...