Visa allt om Färgkraft Aktiebolag
Visa allt om Färgkraft Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 447 460 469 548 490 555 528 554 447 505
Övrig omsättning 250 386 406 412 585 302 330 336 170 -
Rörelseresultat (EBIT) -66 -224 -92 -158 -222 10 21 2 -40 26
Resultat efter finansnetto -75 -242 -113 -178 -243 -8 5 -11 -64 -2
Årets resultat -80 -242 -113 -176 -243 -8 5 1 0 49
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 5 16 28 39 51 11 14 20 31
Omsättningstillgångar 354 410 504 356 362 405 393 371 369 352
Tillgångar 357 415 521 384 401 456 404 385 389 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 -141 101 85 100 99 107 102 101 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 216 498 349 238 183 270 186 183 189 247
Kortfristiga skulder 41 58 70 62 118 87 111 100 99 36
Skulder och eget kapital 357 415 521 384 401 456 404 385 389 384
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 277 467 506 473 538 289 310 292 184 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 98 147 161 191 189 106 110 112 63 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 697 846 875 960 1 075 857 858 890 617 505
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 224 153 156 183 163 278 264 277 224 505
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 189 206 226 225 246 196 208 201 125 2
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -65 -212 -80 -146 -211 24 25 8 -29 37
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,83% -1,92% -14,42% 11,84% -11,71% 5,11% -4,69% 23,94% -11,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,49% -53,98% -17,66% -41,15% -55,36% 2,19% 5,20% 0,52% -10,28% 6,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,77% -48,70% -19,62% -28,83% -45,31% 1,80% 3,98% 0,36% -8,95% 5,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,23% 55,65% 96,16% 85,40% 70,41% 80,36% 73,86% 68,05% 54,14% 59,60%
Rörelsekapital/omsättning 70,02% 76,52% 92,54% 53,65% 49,80% 57,30% 53,41% 48,92% 60,40% 62,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,29% -33,98% 19,39% 22,14% 24,94% 21,71% 26,49% 26,49% 25,96% 26,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,54% 106,90% 137,14% 67,74% 77,12% 98,85% 84,68% 104,00% 83,84% 111,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...