Visa allt om Saint-Gobain Sweden AB
Visa allt om Saint-Gobain Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 021 820 3 177 257 1 173 031 1 153 569 1 130 840 1 159 109 1 133 966 1 103 570 1 064 883 1 131 985
Övrig omsättning 48 963 43 436 7 015 3 410 12 855 508 90 005 813 - -
Rörelseresultat (EBIT) 152 971 293 883 108 882 83 932 35 140 52 484 174 174 75 101 48 334 138 667
Resultat efter finansnetto 776 037 999 008 556 079 430 470 691 228 493 812 593 241 590 243 45 847 137 657
Årets resultat 774 635 906 842 523 059 754 894 680 671 459 298 537 076 554 511 26 590 97 613
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 040 182 4 141 927 7 835 669 3 642 875 2 532 256 2 529 106 2 532 901 2 434 831 177 358 153 514
Omsättningstillgångar 749 681 657 008 333 490 679 274 775 918 557 281 595 436 3 085 200 317 842 378 656
Tillgångar 4 789 863 4 798 935 8 169 159 4 322 149 3 308 174 3 086 387 3 128 337 5 520 031 495 200 532 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 687 629 2 212 994 3 347 442 2 824 383 2 746 131 2 521 440 2 566 489 5 029 413 124 717 131 224
Obeskattade reserver 329 000 365 484 142 151 127 142 113 764 110 067 81 548 73 374 44 908 36 908
Avsättningar (tkr) 470 678 474 820 180 306 174 622 171 731 160 093 154 500 142 286 85 521 77 991
Långfristiga skulder 0 0 1 500 104 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 302 556 1 745 637 2 999 156 1 196 002 276 548 294 788 325 800 274 958 240 054 286 047
Skulder och eget kapital 4 789 863 4 798 935 8 169 159 4 322 149 3 308 174 3 086 387 3 128 337 5 520 031 495 200 532 170
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 957 2 948 3 756 3 516 2 590 2 973 3 045 3 602 2 138 2 464
Varav tantiem till styrelse & VD 652 756 790 699 382 989 1 030 - - -
Löner till övriga anställda 432 409 414 779 159 247 152 616 153 963 153 312 143 336 128 670 103 339 101 864
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 4 781 4 394 - - -
Sociala kostnader 177 257 189 153 73 846 72 366 63 201 63 857 75 446 64 585 46 893 37 491
Utdelning till aktieägare 0 300 000 521 817 0 676 642 455 979 504 348 3 000 000 0 0
Omsättning 3 070 783 3 220 693 1 180 046 1 156 979 1 143 695 1 159 617 1 223 971 1 104 383 1 064 883 1 131 985
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 874 842 290 315 319 333 322 305 267 296
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 457 3 773 4 045 3 662 3 545 3 481 3 522 3 618 3 988 3 824
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 731 807 807 768 800 708 769 722 646 594
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 273 180 422 485 150 797 124 607 87 622 92 199 207 795 107 073 67 889 156 880
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,89% 170,86% 1,69% 2,01% -2,44% 2,22% 2,75% 3,63% -5,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,47% 21,31% 6,99% 10,31% 21,17% 16,32% 19,23% 10,87% 9,92% 26,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,10% 32,19% 48,69% 38,62% 61,92% 43,45% 53,05% 54,36% 4,61% 12,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,30% 52,74% 49,23% 49,57% 50,33% 51,06% 47,74% 50,67% 43,94% 48,06%
Rörelsekapital/omsättning -18,30% -34,26% -227,25% -44,79% 44,16% 22,65% 23,78% 254,65% 7,30% 8,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,47% 52,05% 42,33% 67,64% 85,69% 84,32% 83,96% 92,09% 31,87% 29,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,66% 23,98% 7,87% 49,26% 250,50% 160,28% 153,12% 1 088,82% 98,77% 91,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...