Visa allt om Axis Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 *
Nettoomsättning 8 602 600 7 385 700 6 634 700 5 449 700 4 716 800 4 183 500 3 577 600 2 933 000 2 300 700 -
Övrig omsättning - 63 500 - - - - 19 700 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 013 900 885 000 881 200 715 400 640 300 575 300 633 300 415 000 308 100 -
Resultat efter finansnetto 1 011 000 884 200 880 500 713 900 637 200 568 800 631 000 412 800 306 700 -
Årets resultat 735 800 638 700 652 100 539 300 478 900 427 300 455 700 299 800 217 800 -
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 1 562 100 1 167 900 414 100 338 300 270 500 210 900 186 700 141 400 130 900 -
Omsättningstillgångar 3 449 900 2 841 500 2 585 400 1 868 400 1 672 400 1 578 700 1 431 000 1 137 500 987 400 -
Tillgångar 5 012 000 4 009 400 2 999 500 2 206 700 1 942 900 1 789 600 - 1 278 900 1 118 300 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 075 500 2 352 300 1 498 100 1 097 100 936 900 809 800 768 600 627 200 608 400 -
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 105 300 87 000 0 49 900 44 000 38 600 25 000 91 900 61 600 -
Långfristiga skulder 252 400 304 000 243 400 137 500 119 500 86 000 76 800 1 000 100 -
Kortfristiga skulder 1 578 800 1 266 100 1 258 000 922 200 842 500 855 200 747 400 558 800 448 200 -
Skulder och eget kapital 5 012 000 4 009 400 2 999 500 2 206 700 1 942 900 1 789 600 - 1 278 900 1 118 300 -
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 *
2010-12
2009-12
2008-12 *
Löner till styrelse & VD 39 700 31 300 27 900 20 300 6 100 4 100 7 500 8 200 4 500 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 655 100 1 333 800 1 083 400 936 900 775 800 647 300 529 700 483 500 361 200 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 508 000 414 700 349 900 293 600 253 800 205 500 168 000 155 800 116 200 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Omsättning 8 602 600 7 449 200 6 634 700 5 449 700 4 716 800 4 183 500 3 597 300 2 933 000 2 300 700 -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 783 2 414 2 065 1 797 1 532 1 278 1 062 848 764 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 091 3 060 3 213 3 033 3 079 3 273 3 369 3 459 3 011 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 792 737 708 696 676 671 664 764 631 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 013 900 1 020 800 931 000 765 200 695 700 625 200 669 800 456 100 327 500 -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,48% 11,32% 21,74% 15,54% 12,75% 16,94% 21,98% 27,48% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,28% 22,12% 29,39% 32,50% 32,96% 32,15% - 32,45% 27,55% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,82% 12,01% 13,29% 13,16% 13,57% 13,75% 17,70% 14,15% 13,39% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,83% 50,19% 50,83% 51,78% 51,52% 50,28% 51,08% 50,68% 53,73% -
Rörelsekapital/omsättning 21,75% 21,33% 20,01% 17,36% 17,59% 17,29% 19,11% 19,73% 23,44% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,36% 58,67% 49,94% 49,72% 48,22% 45,25% - 49,04% 54,40% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,63% 137,03% 124,26% 124,28% 122,92% 121,92% 136,49% 150,91% 170,33% -

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12 : Flera brister
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 131 300 118 600 108 300 100 500 25 900 25 700 14 100 8 100 10 900 23 600
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 62 700 58 000 -1 900 57 500 -11 500 -10 500 - -3 500 -3 400 -2 700
Resultat efter finansnetto 89 000 29 900 -4 600 54 700 421 400 40 400 - 40 900 355 400 245 900
Årets resultat 774 200 445 400 474 700 421 800 305 900 314 200 - 201 400 202 600 116 900
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 119 400 71 400 5 500 7 900 10 200 12 600 15 000 2 300 3 100 19 600
Omsättningstillgångar 2 746 500 2 216 100 1 749 300 1 099 900 889 600 1 036 300 926 000 701 300 677 000 512 200
Tillgångar 2 865 900 2 287 500 1 754 800 1 107 800 899 800 1 048 900 941 000 703 600 680 100 531 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 987 700 1 277 500 876 600 423 400 383 700 425 100 493 000 319 700 391 700 275 700
Obeskattade reserver 777 900 976 000 843 500 637 900 510 400 478 600 352 600 356 400 263 600 187 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 100 300 34 000 34 700 46 500 5 700 145 200 95 400 27 500 24 800 68 700
Skulder och eget kapital 2 865 900 2 287 500 1 754 800 1 107 800 899 800 1 048 900 941 000 703 600 680 100 531 800
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 *
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 416 768 382 037 347 306 382 037 312 576 277 503 86 717
Omsättning 131 300 118 600 108 300 100 500 25 900 25 700 14 100 8 100 10 900 23 600
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 65 200 60 500 500 59 900 -9 100 -8 100 - -3 500 -3 400 -2 700
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,71% 9,51% 7,76% 288,03% 0,78% 82,27% 74,07% -25,69% -53,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,30% 2,57% -0,08% 8,34% 49,11% 4,53% - 9,00% 64,06% 71,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 71,97% 49,66% -1,29% 91,94% 1 706,18% 184,82% - 781,48% 3 997,25% 1 605,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 015,38% 1 839,88% 1 583,19% 1 048,16% 3 412,74% 3 467,32% 5 890,78% 8 318,52% 5 983,49% 1 879,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,53% 89,13% 87,45% 83,13% 86,89% 74,16% 80,01% 82,77% 86,16% 77,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 738,29% 6 517,94% 5 041,21% 2 365,38% 15 607,02% 713,71% 970,65% 2 550,18% 2 729,84% 745,56%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...