Visa allt om Solar Sverige Aktiebolag
Visa allt om Solar Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 179 981 3 083 282 2 829 374 2 798 699 2 888 362 2 840 908 2 777 990 2 776 346 2 911 404 1 999 572
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 52 170 62 372 -12 082 29 442 29 735 71 024 92 609 70 815 80 573 117 826
Resultat efter finansnetto 37 822 46 228 -30 886 9 954 9 605 50 089 65 998 47 259 54 304 112 998
Årets resultat 24 163 17 585 828 14 413 10 508 28 300 34 410 20 075 20 170 69 864
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 167 767 184 912 221 400 260 002 295 109 327 376 376 941 424 168 468 961 593 301
Omsättningstillgångar 920 639 866 668 731 261 773 899 792 081 753 115 708 729 650 854 644 721 468 129
Tillgångar 1 088 406 1 051 580 952 661 1 033 901 1 087 190 1 080 491 1 085 670 1 075 022 1 113 682 1 061 430
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 157 858 150 695 133 110 146 282 141 869 159 362 165 062 150 651 163 576 274 625
Obeskattade reserver 129 473 132 272 118 090 159 987 178 527 194 665 196 179 189 765 182 028 121 481
Avsättningar (tkr) 4 471 7 695 7 871 7 297 8 201 13 014 12 420 9 070 8 619 0
Långfristiga skulder 0 217 868 243 943 268 976 293 008 316 079 356 179 384 606 414 348 425 069
Kortfristiga skulder 796 604 543 050 449 647 451 359 465 585 397 371 355 830 340 930 345 111 240 255
Skulder och eget kapital 1 088 406 1 051 580 952 661 1 033 901 1 087 190 1 080 491 1 085 670 1 075 022 1 113 682 1 061 430
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 3 053 2 564 2 496 1 547 1 705 1 966 2 326 2 770 4 579 4 579
Varav tantiem till styrelse & VD - 423 410 - 350 - 475 900 2 263 3 158
Löner till övriga anställda 265 913 257 510 262 047 240 229 238 277 224 440 204 443 198 726 196 186 141 463
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 121 536 113 791 108 761 101 586 99 776 97 721 93 638 85 541 77 348 62 682
Utdelning till aktieägare 0 17 000 0 14 000 10 000 28 000 34 000 20 000 33 000 74 082
Omsättning 3 179 981 3 083 282 2 829 374 2 798 699 2 888 362 2 840 908 2 777 990 2 776 346 2 911 404 1 999 572
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 640 635 636 615 604 585 557 544 569 425
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 969 4 856 4 449 4 551 4 782 4 856 4 987 5 104 5 117 4 705
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 610 589 587 558 563 554 539 528 489 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 99 730 108 715 34 093 78 097 77 721 124 187 146 408 123 932 128 608 132 729
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,14% 8,97% 1,10% -3,10% 1,67% 2,26% 0,06% -4,64% 45,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,99% 6,16% -1,12% 3,06% 3,04% 6,89% 8,74% 6,80% 7,47% 12,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,71% 2,10% -0,38% 1,13% 1,15% 2,62% 3,42% 2,63% 2,86% 6,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,68% 16,57% 15,91% 16,39% 15,57% 16,62% 16,62% 15,40% 14,84% 17,20%
Rörelsekapital/omsättning 3,90% 10,50% 9,95% 11,52% 11,30% 12,52% 12,70% 11,16% 10,29% 11,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,78% 24,14% 23,64% 26,22% 25,15% 28,03% 28,52% 27,02% 26,46% 34,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,36% 90,88% 83,92% 104,62% 105,73% 118,64% 121,21% 101,66% 99,31% 116,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...