Visa allt om Åkes Video Aktiebolag
Visa allt om Åkes Video Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 933 10 059 12 342 11 085 3 664 4 565 11 218 11 829 12 094 11 727
Övrig omsättning 796 331 135 185 46 1 084 126 - 4 46
Rörelseresultat (EBIT) 283 114 953 806 -248 185 93 136 269 296
Resultat efter finansnetto 298 132 927 788 -238 151 38 90 229 254
Årets resultat 339 297 498 378 -238 111 45 58 154 186
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 624 960 1 278 1 555 0 206 120 144 116
Omsättningstillgångar 2 096 2 143 2 640 1 697 595 1 383 1 718 1 778 1 833 1 767
Tillgångar 2 112 2 767 3 600 2 975 2 151 1 383 1 925 1 898 1 977 1 883
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 302 1 465 1 567 1 219 841 1 199 1 133 1 117 1 111 1 010
Obeskattade reserver 260 396 646 358 0 0 0 27 27 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 95 125 310 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 551 906 1 292 1 273 1 000 184 792 754 839 860
Skulder och eget kapital 2 112 2 767 3 600 2 975 2 151 1 383 1 925 1 898 1 977 1 883
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 147 249 236 228 203
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 946 2 669 2 890 2 425 808 349 637 598 576 549
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 299 755 964 817 278 144 245 257 268 248
Utdelning till aktieägare 0 0 399 150 0 120 45 30 52 53
Omsättning 4 729 10 390 12 477 11 270 3 710 5 649 11 344 11 829 12 098 11 773
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 10 10 9 6 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 656 1 006 1 234 1 232 611 1 141 2 805 2 957 3 024 2 932
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 211 344 386 363 189 165 286 276 269 253
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 311 490 1 146 1 030 -153 185 156 173 301 345
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -60,90% -18,50% 11,34% 202,54% -19,74% -59,31% -5,17% -2,19% 3,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,30% 5,10% 26,72% 27,23% -10,55% 13,38% 4,83% 7,43% 14,06% 15,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,68% 1,40% 7,79% 7,31% -6,20% 4,05% 0,83% 1,19% 2,30% 2,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,06% 70,90% 69,75% 68,04% 69,81% 3,09% 17,97% 18,39% 18,07% 18,72%
Rörelsekapital/omsättning 39,28% 12,30% 10,92% 3,82% -11,05% 26,27% 8,25% 8,66% 8,22% 7,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,25% 64,11% 57,52% 49,84% 39,10% 86,70% 58,86% 59,88% 57,18% 54,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 380,40% 231,57% 197,68% 128,36% 50,30% 740,76% 36,24% 76,13% 77,23% 54,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...