Visa allt om Klädhuset i Åtvidaberg Aktiebolag
Visa allt om Klädhuset i Åtvidaberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 25 271 24 843 25 093 24 932 25 800 25 623 25 178 22 998 21 109 21 017
Övrig omsättning 156 250 151 228 224 160 435 198 197 177
Rörelseresultat (EBIT) 837 708 579 987 757 857 1 647 1 557 633 1 933
Resultat efter finansnetto 615 400 306 680 490 652 1 581 1 465 527 1 884
Årets resultat 497 409 308 858 515 431 791 744 265 1 019
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 496 1 409 1 302 1 108 1 091 757 372 206 127 183
Omsättningstillgångar 10 731 10 155 11 125 11 015 12 191 11 757 10 765 8 755 7 621 8 647
Tillgångar 12 227 11 564 12 426 12 122 13 282 12 514 11 137 8 961 7 748 8 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 893 3 796 3 687 4 079 4 222 4 006 4 075 4 084 3 340 4 075
Obeskattade reserver 628 694 862 998 1 468 1 741 1 741 1 297 902 765
Avsättningar (tkr) 1 096 957 818 678 544 405 269 133 0 0
Långfristiga skulder 3 605 3 613 2 696 2 879 3 110 3 701 1 838 1 240 983 1 491
Kortfristiga skulder 3 005 2 504 4 363 3 487 3 938 2 660 3 213 2 207 2 524 2 499
Skulder och eget kapital 12 227 11 564 12 426 12 122 13 282 12 514 11 137 8 961 7 748 8 830
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 765 725 655 695 774
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 3 001 3 103 3 070 2 980 2 205 1 731 1 517 1 489 1 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader - 1 116 986 916 823 859 719 686 781 608
Utdelning till aktieägare 400 400 300 700 1 000 300 500 800 0 0
Omsättning 25 427 25 093 25 244 25 160 26 024 25 783 25 613 23 196 21 306 21 194
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 9 9 10 11 9 9 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 527 2 484 2 788 2 770 2 580 2 329 2 798 2 555 2 639 3 002
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 476 431 469 460 394 366 363 327 378 346
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 015 898 726 1 127 870 933 1 679 1 627 719 2 023
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,72% -1,00% 0,65% -3,36% 0,69% 1,77% 9,48% 8,95% 0,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,85% 6,13% 4,66% 8,15% 5,71% 6,86% 14,79% 17,38% 8,20% 22,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,32% 2,85% 2,31% 3,96% 2,94% 3,35% 6,54% 6,77% 3,01% 9,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,13% 32,10% 32,09% 34,28% 33,02% 32,78% 32,96% 32,43% 29,70% 32,45%
Rörelsekapital/omsättning 30,57% 30,80% 26,95% 30,19% 31,99% 35,50% 29,99% 28,47% 24,15% 29,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,85% 37,51% 35,08% 40,07% 39,93% 42,27% 48,11% 56,24% 51,49% 52,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,60% 75,00% 38,90% 51,02% 74,28% 82,29% 59,20% 74,31% 25,00% 72,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...