Visa allt om Dalenbergs El & Maskinteknik Aktiebolag
Visa allt om Dalenbergs El & Maskinteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 834 8 668 2 579 2 836 3 073 2 462 2 153 2 117 2 248 1 812
Övrig omsättning 97 242 31 30 22 24 26 16 12 17
Rörelseresultat (EBIT) 2 140 781 -19 104 160 -104 90 26 143 52
Resultat efter finansnetto 2 141 785 -5 118 147 -68 102 -5 142 52
Årets resultat 1 297 599 2 82 123 -52 55 -16 102 33
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 8 287 248 184 167 232 192 196 168
Omsättningstillgångar 6 957 4 580 638 704 626 575 494 475 406 387
Tillgångar 6 961 4 588 924 951 810 742 727 667 601 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 616 719 485 483 401 278 329 294 310 207
Obeskattade reserver 0 0 0 7 0 0 16 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 344 3 870 439 461 409 465 350 373 291 347
Skulder och eget kapital 6 961 4 588 924 951 810 742 727 667 601 555
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 398 342 351 328 306
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 115 3 082 1 107 1 122 1 046 471 352 364 286 277
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 064 1 273 516 526 486 447 381 372 333 299
Utdelning till aktieägare 1 000 400 365 0 0 0 0 20 0 0
Omsättning 20 931 8 910 2 610 2 866 3 095 2 486 2 179 2 133 2 260 1 829
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 6 4 4 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 157 1 445 645 709 768 616 718 706 749 604
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 426 742 410 415 392 334 378 381 328 304
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 145 791 -11 111 163 -101 93 29 146 55
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 140,36% - -9,06% -7,71% 24,82% 14,35% 1,70% -5,83% 24,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,74% 17,28% -0,65% 12,41% 19,75% -9,03% 14,03% 3,90% 23,79% 9,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,27% 9,15% -0,23% 4,16% 5,21% -2,72% 4,74% 1,23% 6,36% 2,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,65% 71,87% 76,23% 74,26% 66,87% 60,80% 68,32% 66,18% 59,16% 66,78%
Rörelsekapital/omsättning 7,74% 8,19% 7,72% 8,57% 7,06% 4,47% 6,69% 4,82% 5,12% 2,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,22% 15,67% 52,49% 51,33% 49,51% 37,47% 46,88% 44,08% 51,58% 37,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,81% 74,86% 141,23% 147,51% 145,97% 117,63% 126,86% 113,14% 122,34% 91,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...