Visa allt om AT Support i Årsta AB
Visa allt om AT Support i Årsta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 964 1 783 1 540 1 568 1 255 1 258 1 957 2 437 2 393 2 054
Övrig omsättning - 7 6 125 102 - 1 18 - -
Rörelseresultat (EBIT) -158 -841 -688 -870 -701 -1 298 -724 -1 314 6 -358
Resultat efter finansnetto -172 -857 -707 -889 -721 -1 314 -751 -1 318 3 -378
Årets resultat 818 -109 -507 -889 -482 496 -277 -439 29 -234
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 81 86 141 178 101 131 335 1 348 2 362
Omsättningstillgångar 2 317 1 396 1 635 2 143 2 843 3 381 2 825 2 788 1 936 1 076
Tillgångar 2 409 1 478 1 722 2 283 3 020 3 482 2 956 3 123 3 284 3 438
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 678 860 969 1 477 2 366 2 847 2 351 2 628 3 067 2 971
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 731 618 752 807 654 635 605 495 217 467
Skulder och eget kapital 2 409 1 478 1 722 2 283 3 020 3 482 2 956 3 123 3 284 3 438
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 506 541 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 767 1 070 879 1 041 750 671 532 1 387 471 463
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 354 473 413 527 366 452 453 517 210 211
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 964 1 790 1 546 1 693 1 357 1 258 1 958 2 455 2 393 2 054
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 655 594 513 523 418 419 652 812 1 197 1 027
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 375 515 435 524 375 546 511 636 342 339
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -97 -790 -634 -812 -637 -1 246 -414 -265 1 048 678
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,15% 15,78% -1,79% 24,94% -0,24% -35,72% -19,70% 1,84% 16,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,56% -56,90% -39,95% -37,93% -23,01% -37,28% -24,49% -41,91% 0,21% -10,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,04% -47,17% -44,68% -55,23% -55,38% -103,18% -37,00% -53,71% 0,29% -17,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,75% 98,43% 99,16% 98,66% 99,60% 99,68% 97,14% 96,59% 98,83% 99,46%
Rörelsekapital/omsättning 80,75% 43,63% 57,34% 85,20% 174,42% 218,28% 113,44% 94,09% 71,83% 29,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,66% 58,19% 56,27% 64,70% 78,34% 81,76% 79,53% 84,15% 93,39% 86,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 316,96% 225,89% 217,42% 265,55% 434,71% 532,44% 466,94% 563,23% 892,17% 230,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...