Visa allt om Andersson & Olsson Plåtslageri Aktiebolag
Visa allt om Andersson & Olsson Plåtslageri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 883 7 191 8 039 7 224 6 409 7 230 6 971 5 659 5 964 5 913
Övrig omsättning 53 25 51 115 83 30 - - 199 1
Rörelseresultat (EBIT) 287 976 1 122 568 299 1 014 816 731 1 227 890
Resultat efter finansnetto 284 971 1 129 578 319 1 049 829 747 1 281 915
Årets resultat 176 587 542 259 167 264 193 161 247 307
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 209 398 511 431 650 705 1 693 575 12
Omsättningstillgångar 1 681 1 776 2 887 2 577 2 640 2 649 3 102 1 924 2 526 2 620
Tillgångar 1 797 1 985 3 286 3 088 3 071 3 299 3 807 3 617 3 101 2 632
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 810 985 897 655 796 1 179 1 915 1 722 1 561 1 315
Obeskattade reserver 250 200 0 582 764 693 629 674 758 487
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 602 515 404 252 6
Kortfristiga skulder 737 800 2 388 1 850 1 511 826 748 818 530 824
Skulder och eget kapital 1 797 1 985 3 286 3 088 3 071 3 299 3 807 3 617 3 101 2 632
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 477 385 393 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 757 2 193 2 091 1 957 1 882 1 387 999 775 950
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 691 848 831 843 785 729 633 567 617
Utdelning till aktieägare 250 350 500 300 400 550 1 000 0 0 0
Omsättning 5 936 7 216 8 090 7 339 6 492 7 260 6 971 5 659 6 163 5 914
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 6 6 6 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 177 1 438 1 340 1 204 1 068 1 205 1 394 1 132 1 491 1 478
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 465 509 517 502 476 458 538 409 439 497
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 379 1 166 1 352 833 518 1 233 1 005 880 1 326 896
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,19% -10,55% 11,28% 12,72% -11,36% 3,72% 23,18% -5,11% 0,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,97% 49,22% 34,39% 18,72% 10,42% 31,83% 21,80% 20,68% 41,34% 34,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,88% 13,59% 14,06% 8,00% 4,99% 14,52% 11,91% 13,22% 21,50% 15,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,94% 60,53% 63,80% 62,40% 61,68% 64,79% 65,72% 62,08% 59,81% 60,24%
Rörelsekapital/omsättning 16,05% 13,57% 6,21% 10,06% 17,62% 25,21% 33,77% 19,54% 33,47% 30,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,93% 57,48% 27,30% 35,91% 44,25% 51,22% 62,48% 61,34% 67,94% 63,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,55% 186,12% 107,91% 121,68% 155,86% 285,47% 374,47% 211,61% 439,43% 295,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...