Visa allt om Gimco Aktiebolag
Visa allt om Gimco Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 242 367 408 433 895 1 043 1 759 1 495 1 232 1 644
Övrig omsättning 170 136 154 119 129 454 199 192 537 147
Rörelseresultat (EBIT) 86 5 204 -60 67 282 150 -131 58 -263
Resultat efter finansnetto 81 -112 193 -74 51 245 115 -168 14 -300
Årets resultat 81 -112 193 -74 51 245 115 -168 14 -300
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 378 7 901 631 654 687 720 704 728 265 225
Omsättningstillgångar 756 728 658 647 795 1 097 961 1 057 973 1 173
Tillgångar 8 134 8 629 1 289 1 301 1 482 1 817 1 665 1 785 1 238 1 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 933 860 979 785 860 808 563 448 135 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 732 1 998 244 382 500 650 726 867 805 988
Kortfristiga skulder 5 470 5 771 67 134 123 358 375 470 298 290
Skulder och eget kapital 8 134 8 629 1 289 1 301 1 482 1 817 1 665 1 785 1 238 1 398
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 105 91 90 74
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 46 258 452 376 343 371 415
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 5 67 143 155 155 176 192
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 412 503 562 552 1 024 1 497 1 958 1 687 1 769 1 791
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 242 367 408 433 448 522 880 748 411 548
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 1 41 104 213 237 219 150 187
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 102 21 227 -27 100 340 174 -113 78 -253
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,06% -10,05% -5,77% -51,62% -14,19% -40,70% 17,66% 21,35% -25,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,06% 0,06% 15,83% -4,61% 4,52% 15,52% 9,01% -7,23% 4,68% -18,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,54% 1,36% 50,00% -13,86% 7,49% 27,04% 8,53% -8,63% 4,71% -15,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,59% 63,49% 76,47% 41,80% 53,85% 65,39% 59,86% 51,51% 45,21% 55,78%
Rörelsekapital/omsättning -1 947,93% -1 374,11% 144,85% 118,48% 75,08% 70,85% 33,31% 39,26% 54,79% 53,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,47% 9,97% 75,95% 60,34% 58,03% 44,47% 33,81% 25,10% 10,90% 8,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7,02% 5,87% 326,87% 162,69% 164,23% 65,64% 56,00% 75,11% 79,53% 97,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...