Visa allt om Växjö Markisfabrik Aktiebolag
Visa allt om Växjö Markisfabrik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 563 12 073 10 876 11 028 9 880 12 027 12 170 11 661 15 485 16 416
Övrig omsättning 119 92 83 277 17 38 8 - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 273 222 161 -272 -843 83 -197 -821 772 1 576
Resultat efter finansnetto 275 225 175 -221 -727 224 -140 -770 1 041 1 770
Årets resultat 316 320 270 -221 -727 164 262 26 624 892
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 887 251 286 303 278 331 538 609 890 1 318
Omsättningstillgångar 7 215 7 488 7 285 6 858 6 914 9 483 8 901 9 018 9 903 9 014
Tillgångar 8 102 7 739 7 572 7 161 7 192 9 814 9 439 9 626 10 792 10 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 201 5 885 5 566 5 296 5 421 7 553 7 390 7 128 7 102 6 478
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 500 1 324 1 164
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 683 778 873 968 1 063 1 158 1 158 1 158 1 158 1 458
Kortfristiga skulder 1 217 1 076 1 133 898 707 1 103 891 841 1 208 1 232
Skulder och eget kapital 8 102 7 739 7 572 7 161 7 192 9 814 9 439 9 626 10 792 10 332
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 36 36 36 15
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 2 814 2 760 2 781 2 754 2 760 2 733 3 039 3 006 2 791
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 047 968 952 996 1 030 1 040 1 172 1 369 1 076
Utdelning till aktieägare 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 682 12 165 10 959 11 305 9 897 12 065 12 178 11 661 15 485 16 418
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 10 10 10 10 10 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 396 1 341 1 208 1 103 988 1 203 1 217 1 166 1 408 1 642
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 449 448 419 387 383 389 385 426 382 390
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 429 257 229 -187 -775 291 46 -408 1 240 2 253
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,06% 11,01% -1,38% 11,62% -17,85% -1,18% 4,36% -24,69% -5,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,39% 2,91% 2,38% -3,09% -10,09% 2,29% -1,48% -8,00% 9,67% 17,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,19% 1,86% 1,66% -2,00% -7,35% 1,87% -1,15% -6,60% 6,74% 10,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,14% 49,23% 50,27% 46,00% 47,47% 48,62% 44,50% 51,20% 50,18% 50,00%
Rörelsekapital/omsättning 47,74% 53,11% 56,56% 54,04% 62,82% 69,68% 65,82% 70,12% 56,15% 47,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,54% 76,04% 73,51% 73,96% 75,38% 76,96% 78,29% 77,88% 74,64% 70,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 399,34% 505,39% 453,57% 572,61% 699,15% 678,42% 734,90% 763,14% 649,34% 583,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...