Visa allt om Orkla Foods Sverige AB
Visa allt om Orkla Foods Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 5 416 152 5 227 368 5 052 271 4 828 859 4 406 376 3 187 701 3 320 186 3 266 878 3 321 529 3 369 462
Övrig omsättning 2 209 8 035 3 210 5 065 6 858 2 116 11 077 12 492 15 129 7 758
Rörelseresultat (EBIT) 612 098 648 154 664 844 570 432 490 648 451 516 450 323 431 641 392 933 331 456
Resultat efter finansnetto 860 423 921 403 1 220 789 832 153 -91 792 487 936 712 115 610 822 540 025 -211 233
Årets resultat 568 989 733 212 1 014 153 513 236 -385 019 192 265 349 856 457 562 361 909 -578 047
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 931 691 2 107 987 1 984 944 2 041 675 2 023 991 2 561 625 2 198 752 1 988 017 2 032 115 2 095 803
Omsättningstillgångar 2 001 538 2 021 559 2 149 415 3 142 437 2 749 018 2 335 017 2 859 418 2 548 357 2 003 571 1 820 896
Tillgångar 3 933 229 4 129 546 4 134 359 5 184 112 4 773 009 4 896 642 5 058 170 4 536 374 4 035 686 3 916 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 256 018 1 487 030 1 703 817 3 082 359 2 725 202 3 110 221 2 917 956 2 568 100 2 110 538 1 748 629
Obeskattade reserver 1 002 573 930 485 877 429 826 432 729 923 699 015 712 367 966 058 1 037 720 992 861
Avsättningar (tkr) 430 295 424 513 425 448 436 215 453 904 336 880 332 247 313 989 303 002 296 745
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 244 342 1 287 519 1 127 665 839 106 863 980 750 526 1 095 600 688 227 584 426 878 464
Skulder och eget kapital 3 933 229 4 129 546 4 134 359 5 184 112 4 773 009 4 896 642 5 058 170 4 536 374 4 035 686 3 916 699
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 4 923 3 504 4 073 4 268 2 958 3 952 4 880 2 983 4 596 2 994
Varav tantiem till styrelse & VD 999 - 931 1 277 102 755 1 777 0 1 691 179
Löner till övriga anställda 658 483 625 617 611 930 592 383 530 654 384 557 388 062 376 272 379 117 389 452
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 308 740 289 579 332 232 329 162 236 916 170 999 192 478 168 830 163 219 167 048
Utdelning till aktieägare 650 000 800 000 950 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 418 361 5 235 403 5 055 481 4 833 924 4 413 234 3 189 817 3 331 263 3 279 370 3 336 658 3 377 220
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 511 1 500 1 512 1 497 1 344 983 1 017 1 010 993 987
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 584 3 485 3 341 3 226 3 279 3 243 3 265 3 235 3 345 3 414
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 687 656 625 621 627 613 634 596 602 616
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 780 343 796 429 796 254 695 978 639 252 551 098 558 881 543 669 508 376 465 572
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,61% 3,47% 4,63% 9,59% 38,23% -3,99% 1,63% -1,65% -1,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,40% 22,82% 29,93% 16,54% -1,56% 10,66% 14,41% 13,98% 13,67% -4,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,27% 18,02% 24,49% 17,76% -1,69% 16,38% 21,95% 19,41% 16,61% -5,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,05% 42,96% 44,09% 45,92% 44,62% 46,88% 48,47% 49,34% 48,68% 47,40%
Rörelsekapital/omsättning 13,98% 14,04% 20,22% 47,70% 42,78% 49,71% 53,12% 56,94% 42,73% 27,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,82% 53,58% 57,76% 71,89% 69,02% 74,04% 68,07% 72,31% 71,25% 62,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,29% 84,73% 114,16% 280,53% 224,00% 242,51% 214,49% 303,91% 270,31% 151,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...