Visa allt om Boxholms AB
Visa allt om Boxholms AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 569 663 608 498 525 013 628 007 557 878 537 630 190 772 245 389 210 183 292 822
Övrig omsättning - - 426 - - 865 - 650 - -
Rörelseresultat (EBIT) 18 237 469 -34 1 072 3 275 1 517 -13 499 -24 688 -24 812 -733
Resultat efter finansnetto 17 428 987 87 169 1 783 -787 -15 253 -25 197 -25 739 548
Årets resultat 15 787 385 121 110 1 226 -861 53 112 -26 287 -34 310 5 179
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 886 43 780 48 422 48 630 62 783 63 791 64 426 131 818 142 240 125 632
Omsättningstillgångar 202 526 187 592 175 901 196 698 214 940 251 962 208 438 123 405 122 333 179 840
Tillgångar 247 412 231 372 224 323 245 328 277 723 315 753 272 864 255 223 264 573 305 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 157 423 143 635 145 250 175 487 179 916 181 273 184 134 139 205 164 748 201 058
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 9 142 4 548 3 916 4 349 4 944 0 184 2 066 1 816 2 333
Långfristiga skulder 35 927 37 344 38 840 40 090 53 560 50 674 53 844 65 267 55 730 57 302
Kortfristiga skulder 44 920 45 845 36 317 25 402 39 303 83 806 34 702 48 685 42 279 44 779
Skulder och eget kapital 247 412 231 372 224 323 245 328 277 723 315 753 272 864 255 223 264 573 305 472
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 4 902 5 572 5 935 5 625 7 766 6 576 5 874 4 809 5 013 5 273
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 25 784 24 203 22 553 22 168 25 865 26 207 27 393 35 820 33 867 42 957
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 14 116 13 463 12 297 11 328 13 279 13 109 13 067 16 076 15 885 18 582
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 569 663 608 498 525 439 628 007 557 878 538 495 190 772 246 039 210 183 292 822
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 59 58 60 71 71 74 80 98 112 142
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 655 10 491 8 750 8 845 7 857 7 265 2 385 2 504 1 877 2 062
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 759 745 680 551 661 620 579 579 489 471
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 379 6 872 6 303 7 665 11 267 9 367 -5 886 -14 386 -14 580 9 620
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,38% 15,90% -16,40% 12,57% 3,77% 181,82% -22,26% 16,75% -28,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,45% 0,82% 0,44% 0,64% 1,29% 0,61% -4,74% -9,29% -9,18% 1,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,24% 0,31% 0,19% 0,25% 0,64% 0,36% -6,78% -9,67% -11,55% 1,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,63% 7,43% 7,12% 6,53% 6,96% 7,05% 11,81% 6,15% 5,60% 13,18%
Rörelsekapital/omsättning 27,67% 23,29% 26,59% 27,28% 31,48% 31,28% 91,07% 30,45% 38,09% 46,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,63% 62,08% 64,75% 71,53% 64,78% 57,41% 67,48% 54,54% 62,27% 65,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,23% 136,75% 158,32% 97,39% 118,15% 125,75% 138,81% 127,31% 151,16% 267,38%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 191 1 091 1 078 1 051 692 604 287 676 468 579
Övrig omsättning - - - - - - - 650 - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 516 -6 228 -6 919 -11 725 -8 551 -8 780 -9 481 -7 381 -6 398 -8 017
Resultat efter finansnetto -5 755 -14 542 -5 305 -10 675 -20 404 -7 206 -6 236 -4 673 -2 949 -1 509
Årets resultat 7 289 -10 490 3 983 1 634 -10 864 86 52 343 -20 968 -35 810 3 556
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 145 263 149 707 165 457 186 623 181 133 204 481 201 923 111 300 117 559 102 852
Omsättningstillgångar 7 145 267 147 187 6 599 58 10 012 66 153 74 152 115 993
Tillgångar 152 408 149 974 165 604 186 810 187 732 204 539 211 935 177 453 191 711 218 845
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 291 136 002 148 492 174 509 174 875 187 739 189 653 142 310 163 278 201 087
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 338 10 297 9 727 9 641 6 458 12 378 21 804 0 0 0
Kortfristiga skulder 779 3 675 7 385 2 660 6 399 4 422 478 35 143 28 433 17 758
Skulder och eget kapital 152 408 149 974 165 604 186 810 187 732 204 539 211 935 177 453 191 711 218 845
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 725 755 905 915 1 816 861 851 806 806 820
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 2 178 2 139 2 244 3 036 2 048 2 946 2 925 2 858 1 838 1 383
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 1 375 1 395 1 364 1 318 1 625 1 727 1 616 1 618 720 498
Utdelning till aktieägare 4 600 2 000 2 000 30 000 2 000 2 000 2 000 5 000 0 2 000
Omsättning 1 191 1 091 1 078 1 051 692 604 287 1 326 468 579
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 298 273 270 210 138 121 57 135 94 145
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 070 1 072 1 128 1 054 1 098 1 107 1 078 1 056 673 675
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 516 -6 031 -6 702 -11 498 -8 349 -8 579 -9 143 -7 123 -6 105 -7 711
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,17% 1,21% 2,57% 51,88% 14,57% 110,45% -57,54% 44,44% -19,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,73% -2,96% -3,18% -5,69% -10,75% -3,39% -2,78% -2,63% -1,54% -0,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -476,91% -407,06% -488,22% -1 011,89% -2 917,34% -1 149,50% -2 051,92% -690,38% -630,13% -260,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,54% 81,94% 79,87% 78,40% 70,81% 66,72% -17,77% 61,83% 37,39% 47,15%
Rörelsekapital/omsättning 534,51% -312,37% -671,43% -235,30% 28,90% -722,52% 3 321,95% 4 587,28% 9 769,02% 16 966,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,71% 90,68% 89,67% 93,42% 93,15% 91,79% 89,49% 80,20% 85,17% 91,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 917,20% 7,27% 1,99% 7,03% 103,13% 1,31% 2 094,56% 188,24% 260,80% 653,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...