Visa allt om Stockholm Skavsta Flygplats AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 73 719 58 681 147 707 152 429 148 242 147 858 138 236 137 397 165 831 172 973
Övrig omsättning 89 609 3 327 2 180 2 536 3 384 2 555 1 873 1 947 1 977 2 086
Rörelseresultat (EBIT) 41 387 -52 075 -51 208 -7 872 5 429 8 223 -304 824 -16 406 1 256 792
Resultat efter finansnetto 40 139 -52 651 36 744 -8 359 5 429 8 227 -304 819 -16 317 1 381 1 200
Årets resultat 40 139 -52 651 36 744 -8 359 5 429 8 227 -304 819 -16 317 1 381 1 200
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 185 429 97 992 102 934 140 950 133 124 129 703 120 886 410 299 439 361 716 211
Omsättningstillgångar 18 791 38 004 60 253 74 160 81 517 74 474 43 673 69 532 82 327 45 054
Tillgångar 204 220 135 996 163 187 215 110 214 641 204 177 164 559 479 831 521 688 761 265
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 592 23 453 76 104 39 360 47 719 42 290 34 063 38 882 55 199 53 818
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 71 428 25 725 1 875 116 905 93 405 94 905 96 405 399 905 433 155 675 521
Kortfristiga skulder 69 201 86 818 85 208 58 845 73 517 66 982 34 091 41 044 33 334 31 925
Skulder och eget kapital 204 220 135 996 163 187 215 110 214 641 204 177 164 559 479 831 521 688 761 265
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 4 760 1 700 2 327 2 985 2 192 1 211 1 050 2 578 3 481 3 500
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 40 408 40 874 57 598 56 504 53 835 53 865 50 514 46 205 49 762 50 365
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 17 540 17 185 24 551 24 031 22 213 21 143 19 415 19 350 19 198 19 441
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 163 328 62 008 149 887 154 965 151 626 150 413 140 109 139 344 167 808 175 059
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 95 95 142 134 129 132 126 121 138 144
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 776 618 1 040 1 138 1 149 1 120 1 097 1 136 1 202 1 201
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 638 528 569 602 581 548 533 530 495 502
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 387 -44 604 -2 717 3 228 17 804 17 560 16 255 16 172 36 900 36 939
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,63% -60,27% -3,10% 2,82% 0,26% 6,96% 0,61% -17,15% -4,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,27% -38,29% 22,52% -3,66% 2,53% 4,03% -185,23% -3,40% 0,27% 0,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 56,14% -88,74% 24,88% -5,16% 3,66% 5,56% -220,50% -11,88% 0,84% 0,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,64% 98,43% 97,52% 97,08% 98,21% 97,69% 98,46% 98,26% 97,83% 97,65%
Rörelsekapital/omsättning -68,38% -83,19% -16,89% 10,05% 5,40% 5,07% 6,93% 20,73% 29,54% 7,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,14% 17,25% 46,64% 18,30% 22,23% 20,71% 20,70% 8,10% 10,58% 7,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24,52% 41,19% 67,45% 122,35% 107,89% 108,43% 121,96% 164,14% 239,87% 132,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!