Visa allt om Danske Renting AB
Visa allt om Danske Renting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 949 0 0 0 0 0 23 154 0 0 144
Övrig omsättning - 1 832 1 690 2 770 2 668 4 209 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 -545 -3 774 -843 -958 -19 717 14 843 -1 305 -9 761 -7 603
Resultat efter finansnetto 47 879 57 325 -26 020 -18 130 -19 892 -37 732 -8 131 -21 713 -31 135 -8 863
Årets resultat 48 608 69 680 16 069 -15 223 -15 527 -28 215 -9 729 -18 088 -22 543 -6 381
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 526 273 424 454 133 469 177 464 275 493 052 485 869 482 903 480 994 379 651
Omsättningstillgångar 187 626 133 225 65 890 37 902 39 884 34 723 54 127 55 467 49 040 62 242
Tillgångar 225 152 406 649 520 023 507 079 504 159 527 775 539 996 538 370 530 034 441 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 186 261 137 653 66 860 51 403 51 978 51 627 51 872 55 421 57 014 53 581
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0
Långfristiga skulder 37 135 250 535 419 123 135 924 136 140 136 488 136 835 137 182 137 530 277 022
Kortfristiga skulder 1 756 18 461 34 040 319 752 316 041 339 613 351 289 345 767 335 490 111 290
Skulder och eget kapital 225 152 406 649 520 023 507 079 504 159 527 775 539 996 538 370 530 034 441 893
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 111 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 949 1 832 1 690 2 770 2 668 4 209 23 154 0 0 144
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -44 -545 -3 774 -843 -958 -19 717 14 843 -1 305 -9 761 -7 603
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - -100,00% - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,38% - - - - - 0,64% - - -1,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2 469,47% - - - - - 14,87% - - -4 687,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - - - - 100,00% - - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9 536,69% - - - - - -1 283,42% - - -34 061,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,73% 33,85% 12,86% 10,14% 10,31% 9,78% 9,61% 10,29% 10,76% 12,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10 684,85% 721,66% 193,57% 11,85% 12,62% 10,22% 15,41% 16,04% 14,62% 55,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...