Visa allt om Centrumhälsan i Borås Aktiebolag
Visa allt om Centrumhälsan i Borås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 170 1 862 2 468 2 562 2 613 2 689 2 697 2 280 3 517 3 974
Övrig omsättning 8 24 215 190 202 193 259 467 172 158
Rörelseresultat (EBIT) 279 424 602 967 716 361 423 -23 225 296
Resultat efter finansnetto 289 428 610 983 742 381 410 102 176 318
Årets resultat 322 305 412 567 405 273 301 170 137 263
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 234 188 268 71 106 119 87 167 327 443
Omsättningstillgångar 2 440 2 873 2 788 2 966 2 362 1 996 2 002 1 931 1 851 1 989
Tillgångar 2 674 3 061 3 056 3 037 2 467 2 115 2 090 2 098 2 178 2 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 885 2 064 2 059 1 947 1 780 1 575 1 503 1 452 1 382 1 445
Obeskattade reserver 671 800 768 693 443 255 255 265 376 426
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 118 197 230 397 244 285 332 382 421 561
Skulder och eget kapital 2 674 3 061 3 056 3 037 2 467 2 115 2 090 2 098 2 178 2 432
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 526 520 780 780
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 349 643 658 722 881 412 476 521 762
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 222 342 348 429 483 586 613 783 782
Utdelning till aktieägare 1 400 500 300 300 400 200 200 150 100 200
Omsättning 1 178 1 886 2 683 2 752 2 815 2 882 2 956 2 747 3 689 4 132
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 585 621 823 854 871 672 674 570 703 795
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 219 202 339 339 394 364 395 436 441 485
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 344 504 655 1 002 761 449 500 137 391 472
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -37,16% -24,55% -3,67% -1,95% -2,83% -0,30% 18,29% -35,17% -11,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,81% 13,98% 19,96% 32,40% 30,08% 17,97% 20,00% 4,86% 11,20% 13,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,70% 22,99% 24,72% 38,41% 28,40% 14,13% 15,50% 4,47% 6,94% 8,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 198,46% 143,72% 103,65% 100,27% 81,06% 63,63% 61,92% 67,94% 40,66% 35,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,07% 87,81% 86,98% 81,91% 85,39% 83,35% 80,91% 78,52% 75,88% 72,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 067,80% 1 458,38% 1 212,17% 747,10% 968,03% 700,35% 603,01% 505,50% 439,67% 354,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...