Visa allt om TAWI Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 320 615 188 808 204 333 188 545 162 246 147 923 136 918 132 396 123 214 118 720
Övrig omsättning 9 772 2 087 2 662 4 183 2 672 767 757 454 491 278
Rörelseresultat (EBIT) 97 609 45 176 56 057 42 565 23 617 27 714 24 094 23 808 21 095 21 565
Resultat efter finansnetto 103 723 44 370 57 523 42 343 23 588 27 846 24 238 24 055 21 466 21 965
Årets resultat 5 056 1 162 13 025 14 371 3 582 21 516 3 219 3 593 17 029 15 946
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 67 679 43 810 84 896 74 890 61 464 49 922 42 079 17 055 11 953 13 452
Omsättningstillgångar 297 152 112 807 74 787 71 015 58 398 59 801 52 935 61 149 65 510 62 238
Tillgångar 364 831 156 618 159 683 145 905 119 862 109 723 95 015 78 205 77 463 75 690
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 846 120 790 119 628 106 603 92 232 88 650 67 133 63 914 60 321 58 892
Obeskattade reserver 23 417 15 279 14 663 8 903 2 909 1 266 1 140 1 201 1 804 2 269
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 2 477 2 927
Kortfristiga skulder 215 568 20 548 25 391 30 398 24 721 19 807 26 741 13 089 12 860 11 601
Skulder och eget kapital 364 831 156 618 159 683 145 905 119 862 109 723 95 015 78 205 77 463 75 690
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 655 670 670 575 585
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 42 924 26 994 28 941 29 186 25 564 24 009 23 023 20 544 19 844 19 396
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 156 12 522 10 003 12 236 9 075 11 225 10 497 9 476 8 990 9 457
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 330 387 190 895 206 995 192 728 164 918 148 690 137 675 132 850 123 705 118 998
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 85 57 60 60 54 50 49 45 45 43
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 772 3 312 3 406 3 142 3 005 2 958 2 794 2 942 2 738 2 761
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 572 704 714 704 721 728 709 694 669 703
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 114 345 47 928 58 206 43 793 25 004 29 479 25 755 25 614 22 381 23 195
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 69,81% -7,60% 8,37% 16,21% 9,68% 8,04% 3,42% 7,45% 3,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,44% 29,11% 36,18% 29,60% 19,70% 25,39% 25,51% 30,76% 27,71% 29,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,36% 24,15% 28,27% 22,91% 14,56% 18,83% 17,70% 18,17% 17,42% 18,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,60% 58,53% 59,09% 56,60% 52,41% 54,16% 54,44% 54,37% 54,48% 56,16%
Rörelsekapital/omsättning 25,45% 48,86% 24,17% 21,54% 20,76% 27,04% 19,13% 36,30% 42,73% 42,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,50% 84,73% 82,08% 77,82% 78,84% 81,69% 71,59% 82,92% 79,69% 80,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,26% 409,71% 191,40% 151,15% 154,49% 189,88% 117,21% 332,26% 366,27% 378,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!