Visa allt om Byggnadsingenjör Nils Skoglund Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 370 293 371 423 378 994 262 655 241 728 169 341 189 957 213 511 170 865 184 705
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 15 144 8 155 8 702 19 575 10 171 1 572 6 778 5 195 3 914 3 317
Resultat efter finansnetto 14 825 8 286 8 750 20 137 10 142 1 531 6 561 5 651 4 200 3 431
Årets resultat 11 677 6 312 7 458 18 611 7 867 1 134 7 040 4 900 2 903 2 309
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 872 56 023 57 512 48 384 46 435 42 209 40 588 38 721 32 410 28 034
Omsättningstillgångar 163 945 119 156 158 012 100 360 79 738 87 067 63 815 72 174 70 795 68 191
Tillgångar 219 817 175 179 215 524 148 744 126 173 129 276 104 403 110 895 103 205 96 225
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 381 100 704 100 392 98 932 83 321 76 454 77 320 71 355 67 456 65 553
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 417 2 931 2 776 2 613 2 557 2 166 2 658 4 681 5 631 5 443
Långfristiga skulder 5 38 71 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 104 014 71 506 112 285 47 199 40 295 50 656 24 425 34 859 30 118 25 229
Skulder och eget kapital 219 817 175 179 215 524 148 744 126 173 129 276 104 403 110 895 103 205 96 225
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 475 421 370 - 0 20 122 122 138 125
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 52 977 56 572 50 895 38 319 36 391 30 819 32 039 35 175 32 933 33 405
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 20 011 23 012 21 013 15 607 14 579 12 262 12 536 13 433 12 474 12 875
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 370 293 371 423 378 994 262 655 241 728 169 341 189 957 213 511 170 865 184 705
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 138 138 128 97 94 78 83 95 94 97
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 683 2 691 2 961 2 708 2 572 2 171 2 289 2 247 1 818 1 904
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 532 580 565 556 542 553 539 513 485 478
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 072 12 003 8 702 21 098 11 379 2 680 7 876 5 856 4 515 3 852
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,30% -2,00% 44,29% 8,66% 42,75% -10,85% - 24,96% -7,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,98% 4,78% 4,15% 13,63% 8,09% 1,24% 6,54% 5,13% 4,17% 3,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,14% 2,25% 2,36% 7,72% 4,22% 0,94% 3,59% 2,66% 2,52% 1,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,71% 7,87% 7,45% 12,89% 9,37% 7,41% 8,68% 7,26% 8,59% 7,52%
Rörelsekapital/omsättning 16,18% 12,83% 12,07% 20,24% 16,32% 21,50% 20,74% 17,48% 23,81% 23,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,12% 57,49% 46,58% 66,51% 66,04% 59,14% 74,06% 64,34% 65,36% 68,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,18% 138,24% 129,46% 166,72% 153,93% 147,08% 194,78% 198,83% 185,31% 204,11%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 311 570 313 371 324 266 234 625 227 331 161 067 170 538 186 809 204 289 161 831
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 12 964 6 030 -401 904 4 359 475 -4 878 -854 2 725 1 386
Resultat efter finansnetto 14 172 14 094 17 197 4 471 5 014 4 244 4 401 1 510 7 904 3 583
Årets resultat 9 095 11 871 17 653 4 144 3 440 6 016 9 628 3 998 6 905 3 596
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 612 54 900 36 997 29 386 31 203 31 955 31 621 32 321 30 676 27 624
Omsättningstillgångar 147 885 101 836 154 725 93 005 83 941 89 211 62 595 98 951 71 745 64 562
Tillgångar 205 497 156 736 191 722 122 391 115 144 121 166 94 216 131 272 102 421 92 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 451 89 356 83 485 71 831 70 687 68 247 64 231 55 603 52 604 46 699
Obeskattade reserver 9 600 6 620 5 500 6 250 6 580 5 830 8 300 13 680 16 660 16 579
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 225 475
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 97 446 60 760 102 737 44 310 37 877 47 089 21 685 61 989 32 932 28 433
Skulder och eget kapital 205 497 156 736 191 722 122 391 115 144 121 166 94 216 131 272 102 421 92 186
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 20 122 122 122 138
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 35 550 38 768 35 517 31 656 29 431 24 501 25 892 27 395 35 175 27 963
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 14 121 16 090 14 842 12 925 11 678 9 749 10 272 10 495 13 433 10 573
Utdelning till aktieägare 6 000 0 6 000 6 000 3 000 1 000 2 000 1 000 1 000 1 000
Omsättning 311 570 313 371 324 266 234 625 227 331 161 067 170 538 186 809 204 289 161 831
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 94 92 84 80 75 60 65 71 95 78
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 315 3 406 3 860 2 933 3 031 2 684 2 624 2 631 2 150 2 075
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 596 600 557 548 571 558 535 513 496
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 318 7 170 -401 1 720 5 049 1 192 -3 901 -330 3 299 1 882
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,57% -3,36% 38,21% 3,21% 41,14% -5,55% -8,71% -8,56% 26,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,14% 9,03% 9,05% 3,76% 4,40% 3,55% 4,94% 1,51% 7,75% 3,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,71% 4,52% 5,35% 1,96% 2,23% 2,67% 2,73% 1,06% 3,89% 2,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,10% 5,52% 3,68% 4,70% 5,71% 5,60% 1,90% 3,36% 5,64% 6,47%
Rörelsekapital/omsättning 16,19% 13,11% 16,03% 20,75% 20,26% 26,15% 23,99% 19,79% 19,00% 22,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,55% 60,30% 45,78% 62,67% 65,85% 60,08% 75,05% 50,49% 63,35% 63,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,88% 135,82% 138,95% 162,63% 176,18% 163,51% 215,27% 135,10% 175,85% 175,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!