Visa allt om Hammarö Bergsprängning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 42 414 31 742 29 874 29 086 23 594 25 384 19 166 18 840 22 909 21 166
Övrig omsättning 348 105 1 748 625 488 658 497 95 749 344
Rörelseresultat (EBIT) 2 091 3 666 4 903 4 671 1 687 1 388 -450 -1 002 1 536 531
Resultat efter finansnetto 1 930 3 479 4 778 4 608 1 674 1 295 -597 -1 233 1 309 346
Årets resultat 1 352 1 187 3 734 2 498 1 927 1 008 38 282 334 102
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 507 10 508 11 263 5 603 5 300 9 305 11 076 13 540 12 221 10 545
Omsättningstillgångar 15 296 13 279 12 909 9 948 5 490 5 168 3 872 3 681 4 528 4 601
Tillgångar 26 803 23 786 24 172 15 550 10 790 14 473 14 949 17 221 16 749 15 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 067 5 715 6 528 2 794 2 796 3 369 2 361 2 322 2 040 1 706
Obeskattade reserver 5 340 5 140 4 680 4 700 3 300 4 100 4 100 4 750 6 350 5 500
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 849 4 112 7 250 2 536 188 1 120 2 732 4 488 3 207 2 142
Kortfristiga skulder 10 547 8 819 5 714 5 521 4 507 5 884 5 756 5 660 5 151 5 798
Skulder och eget kapital 26 803 23 786 24 172 15 550 10 790 14 473 14 949 17 221 16 749 15 146
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 232 107 177
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 525 4 836 3 959 4 509 4 137
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 929 1 682 1 510 1 558 1 547
Utdelning till aktieägare 1 000 0 2 000 0 2 500 0 0 0 0 0
Omsättning 42 762 31 847 31 622 29 711 24 082 26 042 19 663 18 935 23 658 21 510
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 11 12 11 13 12 12 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 241 3 174 2 716 2 424 2 145 1 953 1 597 1 570 1 762 1 764
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 757 723 725 683 637 626 569 518 527 537
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 070 5 292 6 000 5 995 3 190 3 441 2 021 1 434 3 708 2 547
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,62% 6,25% 2,71% 23,28% -7,05% 32,44% 1,73% -17,76% 8,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,91% 15,41% 20,45% 30,04% 15,89% 9,67% -2,94% -5,73% 9,27% 3,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,00% 11,55% 16,55% 16,06% 7,26% 5,51% -2,30% -5,24% 6,77% 2,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,25% 74,92% 71,10% 71,59% 68,56% 65,33% 70,12% 71,98% 74,33% 74,48%
Rörelsekapital/omsättning 11,20% 14,05% 24,08% 15,22% 4,17% -2,82% -9,83% -10,50% -2,72% -5,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,91% 40,88% 42,11% 41,54% 49,77% 45,37% 37,19% 35,00% 40,12% 38,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,03% 146,67% 219,02% 174,70% 99,36% 71,55% 48,40% 53,02% 81,03% 76,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!