Visa allt om Bäckströms Trafik Aktiebolag
Visa allt om Bäckströms Trafik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 898 7 542 7 344 6 906 6 767 6 588 3 273 3 211 3 264 3 024
Övrig omsättning 372 45 143 91 16 482 2 7 - 65
Rörelseresultat (EBIT) 695 166 715 338 323 475 361 190 161 94
Resultat efter finansnetto 397 4 558 178 129 325 322 122 66 -9
Årets resultat 85 38 111 42 34 27 103 53 47 47
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 083 9 244 6 128 3 387 4 274 5 283 913 1 242 1 519 1 887
Omsättningstillgångar 1 300 2 132 1 385 1 989 1 154 1 416 806 211 282 331
Tillgångar 15 383 11 376 7 513 5 375 5 428 6 700 1 719 1 453 1 801 2 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 674 589 551 440 398 364 337 253 200 153
Obeskattade reserver 1 362 1 078 1 126 716 596 516 231 49 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 241 7 654 4 292 2 616 3 014 3 850 391 407 694 1 002
Kortfristiga skulder 3 105 2 054 1 544 1 604 1 420 1 969 759 744 906 1 063
Skulder och eget kapital 15 383 11 376 7 513 5 375 5 428 6 700 1 719 1 453 1 801 2 218
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 325 394 201 246 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 50 - 60 -
Löner till övriga anställda - 1 879 1 796 1 724 1 653 1 521 475 477 445 508
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 733 600 694 653 655 328 268 305 278
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0
Omsättning 8 270 7 587 7 487 6 997 6 783 7 070 3 275 3 218 3 264 3 089
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 316 1 257 1 224 1 151 1 128 1 098 1 091 1 070 1 088 1 008
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 440 436 402 404 384 417 400 317 354 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 031 1 116 1 330 841 881 768 529 466 529 462
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,72% 2,70% 6,34% 2,05% 2,72% 101,28% 1,93% -1,62% 7,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,52% 1,46% 9,56% 6,36% 5,97% 7,09% 21,00% 13,08% 8,94% 4,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,80% 2,20% 9,78% 4,95% 4,79% 7,21% 11,03% 5,92% 4,93% 3,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,15% 100,00% 59,03% 56,20% 55,37% 56,06% 61,44% 51,70% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -22,85% 1,03% -2,17% 5,57% -3,93% -8,39% 1,44% -16,60% -19,12% -24,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,29% 12,57% 19,02% 18,58% 15,42% 11,11% 29,51% 19,90% 11,10% 6,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,87% 103,80% 89,70% 124,00% 81,27% 71,91% 106,19% 28,36% 31,13% 31,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...