Visa allt om Björk och Boström Sportresor Aktiebolag
Visa allt om Björk och Boström Sportresor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 44 405 29 363 42 532 27 007 52 189 30 093 46 010 35 649 67 517 32 937
Övrig omsättning - 2 241 - - - - 11 274 599 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 852 186 1 700 -990 1 025 440 657 1 105 8 050 346
Resultat efter finansnetto 2 884 176 1 700 -871 1 056 595 177 154 9 398 889
Årets resultat 1 985 545 1 317 28 698 365 11 2 116 12 307
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 704 1 073 704 1 091 197 487 530 162 186 772
Omsättningstillgångar 10 413 16 527 9 361 13 040 5 351 14 489 12 839 18 292 19 415 39 693
Tillgångar 11 117 17 600 10 065 14 131 5 548 14 976 13 369 18 454 19 601 40 465
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 983 3 998 3 453 2 137 2 109 2 711 2 346 2 335 5 619 5 707
Obeskattade reserver 300 0 0 0 0 0 0 0 0 3 215
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 834 13 602 6 612 11 994 3 439 12 265 11 023 16 119 13 982 31 543
Skulder och eget kapital 11 117 17 600 10 065 14 131 5 548 14 976 13 369 18 454 19 601 40 465
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 858 854 858 800
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 2 246 2 230 2 189 2 242 2 112 1 555 1 642 1 812 1 729
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 1 605 1 573 1 289 1 445 1 395 1 291 1 321 1 610 1 600
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 5 400 100
Omsättning 44 405 31 604 42 532 27 007 52 189 30 093 46 021 35 923 68 116 32 937
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 401 4 894 7 089 4 501 8 698 5 016 5 751 4 456 8 440 4 117
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 607 655 662 592 647 602 494 512 565 539
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 852 186 1 700 -977 1 053 483 709 1 160 8 113 402
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 51,23% -30,96% 57,49% -48,25% 73,43% -34,59% 29,06% -47,20% 104,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,32% 1,43% 16,96% -6,10% 19,27% 3,99% 4,97% 6,22% 47,99% 2,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,59% 0,85% 4,01% -3,19% 2,05% 1,99% 1,44% 3,22% 13,93% 2,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,56% 9,96% 6,46% 3,87% 3,66% 7,39% 3,95% 6,10% 8,05% 24,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,92% 22,72% 34,31% 15,12% 38,01% 18,10% 17,55% 12,65% 28,67% 19,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,78% 121,50% 141,58% 108,72% 155,60% 118,13% 116,47% 113,48% 138,86% 125,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...