Visa allt om Flärke Såg och Hyvleri Aktiebolag
Visa allt om Flärke Såg och Hyvleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 9 132 9 261 8 922 7 733 7 512 8 107 6 624 6 957 6 435 6 847
Övrig omsättning - - - - - 12 - 63 16 42
Rörelseresultat (EBIT) 1 092 668 382 127 198 542 372 312 411 367
Resultat efter finansnetto 1 092 668 385 135 204 560 373 311 424 350
Årets resultat 852 553 335 300 140 317 295 242 301 271
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 313 339 422 354 513 672 560 701 326 408
Omsättningstillgångar 3 821 3 376 3 214 2 919 2 895 3 002 2 958 2 975 3 488 2 816
Tillgångar 4 135 3 715 3 636 3 273 3 407 3 674 3 519 3 677 3 814 3 225
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 867 2 165 1 762 1 801 1 627 1 487 1 970 1 675 1 533 1 331
Obeskattade reserver 0 1 42 88 341 327 197 221 242 236
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 387 593 167 287 374 437
Kortfristiga skulder 1 267 1 549 1 832 1 384 1 053 1 267 1 184 1 493 1 666 1 220
Skulder och eget kapital 4 135 3 715 3 636 3 273 3 407 3 674 3 519 3 677 3 814 3 225
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0 277 408 229
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 967 985 941 927 995 841 604 349 548
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 325 319 353 334 402 287 374 346 333
Utdelning till aktieägare 1 000 150 150 375 125 0 800 0 100 100
Omsättning 9 132 9 261 8 922 7 733 7 512 8 119 6 624 7 020 6 451 6 889
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 044 2 315 2 231 1 933 1 878 2 027 1 656 1 739 2 145 2 282
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 376 324 327 324 315 350 282 314 368 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 117 794 517 286 357 705 487 428 493 451
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,39% 3,80% 15,38% 2,94% -7,34% 22,39% -4,79% 8,11% -6,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,41% 18,01% 10,59% 4,12% 5,99% 15,22% 10,60% 8,49% 11,41% 11,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,96% 7,22% 4,32% 1,75% 2,72% 6,90% 5,63% 4,48% 6,76% 5,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,61% 35,88% 36,48% 35,01% 40,62% 39,74% 36,05% 38,74% 43,65% 35,12%
Rörelsekapital/omsättning 27,97% 19,73% 15,49% 19,85% 24,52% 21,40% 26,78% 21,30% 28,31% 23,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,33% 58,30% 49,36% 57,12% 55,13% 47,03% 60,11% 49,98% 44,76% 46,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 265,82% 183,21% 149,18% 169,00% 220,04% 189,03% 194,43% 170,06% 185,95% 189,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...