Visa allt om Kylgruppen AB
Visa allt om Kylgruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 79 287 92 716 51 894 75 630 61 036 55 621 48 135 53 732 64 550 66 990
Övrig omsättning - - 93 - - 14 38 184 4 298 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 712 5 807 3 336 5 473 5 229 4 560 2 060 3 904 7 288 7 919
Resultat efter finansnetto 5 701 5 798 3 859 5 648 5 273 4 604 2 063 4 268 7 522 8 032
Årets resultat 4 209 4 513 3 103 5 416 2 850 3 344 1 531 3 145 5 441 5 812
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 82 47 16 170 308 422 531 1 161 614 683
Omsättningstillgångar 25 713 22 978 16 924 20 629 18 471 17 157 13 253 18 794 18 829 20 098
Tillgångar 25 794 23 024 16 940 20 799 18 779 17 579 13 784 19 954 19 442 20 780
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 902 7 692 5 179 6 076 3 860 4 010 2 666 5 071 6 927 8 718
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 350 0 0 0 0 73
Avsättningar (tkr) 1 250 1 000 1 000 1 000 300 300 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 643 14 332 10 761 13 723 13 269 13 270 11 118 14 883 12 516 11 990
Skulder och eget kapital 25 794 23 024 16 940 20 799 18 779 17 579 13 784 19 954 19 442 20 780
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 387 1 527 1 516 1 381 1 269 1 500 1 329
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 16 058 14 509 12 306 12 107 11 330 9 531 9 236 8 876 8 271 6 085
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 6 705 5 817 4 962 5 354 5 069 4 135 3 978 4 060 3 840 2 986
Utdelning till aktieägare 4 000 4 000 2 000 4 000 3 200 3 000 2 000 4 000 5 000 5 000
Omsättning 79 287 92 716 51 987 75 630 61 036 55 635 48 173 53 916 68 848 66 990
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 31 31 30 32 29 29 27 28 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 332 2 991 1 674 2 521 1 907 1 918 1 660 1 990 2 305 3 722
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 692 668 571 637 575 544 518 532 508 609
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 726 5 823 3 465 5 611 5 363 4 694 2 222 3 941 7 322 7 988
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,48% 78,66% -31,38% 23,91% 9,74% 15,55% -10,42% -16,76% -3,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,15% 25,23% 22,79% 27,17% 28,11% 26,22% 14,98% 21,41% 38,71% 38,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,21% 6,27% 7,44% 7,47% 8,65% 8,29% 4,29% 7,95% 11,66% 12,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,28% 36,91% 54,22% 43,68% 49,53% 48,78% 100,00% 55,40% 37,55% 37,83%
Rörelsekapital/omsättning 11,44% 9,33% 11,88% 9,13% 8,52% 6,99% 4,44% 7,28% 9,78% 12,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,64% 33,41% 30,57% 29,21% 25,85% 22,81% 19,34% 25,41% 35,63% 42,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,50% 160,33% 157,27% 150,32% 139,20% 129,29% 119,20% 126,28% 150,44% 167,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...