Visa allt om Careco Inredningar AB
Visa allt om Careco Inredningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 80 338 68 432 56 815 50 540 49 347 50 247 51 801 35 235 29 839 24 379
Övrig omsättning - - - - - 10 556 40 - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 656 6 184 1 743 1 207 32 219 2 350 1 607 1 069 904
Resultat efter finansnetto 6 648 6 370 1 787 1 239 92 297 2 357 1 603 1 058 922
Årets resultat 4 142 3 955 1 208 849 40 181 1 321 849 558 490
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 0 7 315 325 346 367 363 207 93
Omsättningstillgångar 30 569 20 443 14 853 12 483 13 150 13 282 10 701 8 806 4 806 5 499
Tillgångar 30 615 20 444 14 860 12 798 13 475 13 628 11 068 9 169 5 013 5 593
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 702 8 560 5 856 4 648 3 798 3 810 3 629 2 495 1 646 1 088
Obeskattade reserver 4 571 3 290 2 020 1 780 1 635 1 609 1 573 997 585 312
Avsättningar (tkr) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 243 8 494 6 885 6 270 7 942 8 109 5 766 5 577 2 683 4 093
Skulder och eget kapital 30 615 20 444 14 860 12 798 13 475 13 628 11 068 9 169 5 013 5 593
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 2 621 1 883 1 874 1 873
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 594 3 869 4 360 4 377 4 305 1 501 1 527 1 218 1 002
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 959 1 713 1 869 2 163 2 772 3 449 3 078 1 348 1 241
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 80 338 68 432 56 815 50 540 49 347 50 257 52 357 35 275 29 839 24 379
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 10 9 9 10 6 9 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 303 6 221 5 682 5 616 5 483 5 025 8 634 3 915 4 263 3 483
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 682 645 617 709 748 728 1 289 727 676 594
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 660 6 191 1 751 1 217 53 250 2 375 1 631 1 091 916
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,40% 20,45% 12,42% 2,42% -1,79% -3,00% 47,02% 18,08% 22,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,74% 31,19% 12,03% 9,69% 0,70% 2,19% 21,33% 17,53% 21,44% 16,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,28% 9,32% 3,15% 2,45% 0,19% 0,59% 4,56% 4,56% 3,60% 3,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,70% 21,38% 15,88% 17,32% 15,82% 17,50% 21,78% 25,75% 23,00% 26,09%
Rörelsekapital/omsättning 21,57% 17,46% 14,02% 12,29% 10,55% 10,30% 9,53% 9,16% 7,11% 5,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,14% 54,42% 50,01% 47,17% 37,13% 36,66% 43,26% 35,23% 41,24% 23,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 227,86% 237,37% 213,06% 196,04% 163,08% 161,84% 180,75% 150,01% 172,38% 134,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...