Visa allt om N. Schechter AB
Visa allt om N. Schechter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 022 1 520 1 258 1 498 1 469 1 849 2 117 1 658 987 485
Övrig omsättning 180 1 139 323 135 - - - - - 1 763
Rörelseresultat (EBIT) 253 88 -706 20 -248 76 495 543 71 527
Resultat efter finansnetto 252 704 -276 19 -251 77 496 544 75 521
Årets resultat 252 704 -276 5 -251 52 364 398 51 373
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 198 165 24 36 48 0 0 0 233
Omsättningstillgångar 606 803 1 300 1 152 1 133 1 718 2 063 1 613 1 082 947
Tillgångar 718 1 002 1 465 1 176 1 169 1 766 2 063 1 613 1 082 1 181
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 565 814 300 711 870 1 321 1 396 1 152 874 915
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 47 15 493 2 49 5 144 71 12 134
Kortfristiga skulder 106 174 672 463 250 441 523 390 196 131
Skulder och eget kapital 718 1 002 1 465 1 176 1 169 1 766 2 063 1 613 1 082 1 181
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 716 576 576 480 480 480 388
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 096 891 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 344 280 233 232 233 202 198 156 121
Utdelning till aktieägare 400 500 190 150 164 200 127 120 120 92
Omsättning 1 202 2 659 1 581 1 633 1 469 1 849 2 117 1 658 987 2 248
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 022 1 520 1 258 1 498 1 469 1 849 2 117 1 658 987 485
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 207 1 501 1 209 994 866 843 682 678 641 513
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 302 146 -665 32 -236 88 495 543 71 527
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,76% 20,83% -16,02% 1,97% -20,55% -12,66% 27,68% 67,98% 103,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,24% 72,16% -18,50% 1,70% -21,13% 4,42% 23,99% 33,73% 7,39% 44,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,76% 47,57% -21,54% 1,34% -16,81% 4,22% 23,38% 32,81% 8,11% 109,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 97,70% 92,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 48,92% 41,38% 49,92% 45,99% 60,11% 69,06% 72,74% 73,76% 89,77% 168,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,69% 81,24% 20,48% 60,46% 74,42% 74,80% 67,67% 71,42% 80,78% 77,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 571,70% 461,49% 193,45% 248,81% 453,20% 389,57% 394,46% 413,59% 552,04% 722,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...