Visa allt om Sture T Andersson Byggnads Aktiebolag
Visa allt om Sture T Andersson Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 516 2 186 2 422 2 459 2 236 1 896 1 885 2 103 2 114 2 209
Övrig omsättning 1 676 516 - - - - 207 - - 27
Rörelseresultat (EBIT) 479 492 287 722 416 194 -176 33 110 243
Resultat efter finansnetto 529 527 287 671 327 205 47 734 -111 34
Årets resultat 528 473 208 456 289 205 47 726 -79 42
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 821 10 171 10 524 10 502 10 927 10 098 7 249 7 462 7 762 7 951
Omsättningstillgångar 808 916 686 1 043 574 1 422 566 494 321 623
Tillgångar 10 629 11 087 11 211 11 544 11 501 11 520 7 815 7 956 8 083 8 574
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 222 5 994 5 820 5 813 5 557 5 368 5 264 5 317 4 591 4 670
Obeskattade reserver 0 117 167 117 0 0 0 0 0 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 149 3 837 4 131 4 619 5 301 5 243 2 053 2 079 1 834 2 088
Kortfristiga skulder 1 258 1 139 1 092 996 643 908 498 559 1 657 1 777
Skulder och eget kapital 10 629 11 087 11 211 11 544 11 501 11 520 7 815 7 956 8 083 8 574
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 230 216 204 150 201 306 276 307 314 339
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 93 91 85 68 84 121 108 114 121 100
Utdelning till aktieägare 300 300 300 200 200 100 100 100 0 0
Omsättning 4 192 2 702 2 422 2 459 2 236 1 896 2 092 2 103 2 114 2 236
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 516 2 186 2 422 2 459 2 236 948 943 1 052 1 057 1 105
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 327 310 289 218 285 214 194 213 219 220
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 999 999 760 1 147 848 411 124 333 415 542
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,10% -9,74% -1,50% 9,97% 17,93% 0,58% -10,37% -0,52% -4,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,39% 6,24% 4,35% 8,00% 5,38% 3,55% 1,84% 10,47% 1,36% 2,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,99% 31,66% 20,15% 37,58% 27,68% 21,57% 7,64% 39,61% 5,20% 11,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -17,89% -10,20% -16,76% 1,91% -3,09% 27,11% 3,61% -3,09% -63,20% -52,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,54% 54,89% 53,08% 51,15% 48,32% 46,60% 67,36% 66,83% 56,80% 54,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,23% 80,42% 62,82% 104,72% 89,27% 156,61% 113,65% 88,37% 19,37% 35,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...