Visa allt om Skånegårdar AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 19 010 21 961 21 542 19 438 21 220 16 897 19 602 15 872 23 477 21 714
Övrig omsättning 0 44 0 6 6 393 227 154 151 72
Rörelseresultat (EBIT) 1 866 4 845 4 887 3 786 5 159 251 2 275 -11 680 4 024 2 260
Resultat efter finansnetto 2 974 4 845 4 929 3 636 4 038 313 1 599 -9 550 3 400 6 899
Årets resultat 2 695 2 760 3 423 2 415 2 213 518 1 446 1 862 1 302 5 500
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 000 18 540 18 978 19 015 18 564 19 553 24 099 24 453 32 687 32 513
Omsättningstillgångar 55 296 41 796 34 740 34 604 25 733 26 639 26 844 16 417 33 437 31 579
Tillgångar 56 296 60 336 53 718 53 620 44 297 46 192 50 944 40 871 66 124 64 092
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 223 17 828 18 052 16 370 17 955 17 146 19 272 20 471 21 608 23 817
Obeskattade reserver 6 319 6 522 5 266 4 756 4 239 3 399 3 763 4 241 12 903 11 594
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 755 35 986 30 399 32 493 22 103 25 646 27 907 16 159 31 612 28 681
Skulder och eget kapital 56 296 60 336 53 718 53 620 44 297 46 192 50 944 40 871 66 124 64 092
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 551
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 5 826 6 682 6 901 7 234 7 128 7 363
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 2 322 2 538 2 616 2 789 2 807 2 818
Utdelning till aktieägare 0 0 2 985 1 741 4 000 1 404 2 644 2 644 3 000 3 510
Omsättning 19 010 22 005 21 542 19 444 21 226 17 290 19 829 16 026 23 628 21 786
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 13 14 13 17 19 19 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 728 1 830 1 657 1 388 1 632 994 1 032 835 1 467 1 357
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 787 630 696 641 662 568 522 536 631 612
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 866 4 845 4 887 3 853 5 293 414 2 827 -10 993 5 236 3 393
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,44% 1,95% 10,82% -8,40% 25,58% -13,80% 23,50% -32,39% 8,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,29% 8,04% 9,64% 7,16% 9,19% 0,99% 3,35% -22,92% 5,62% 10,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,65% 22,08% 24,05% 19,75% 19,18% 2,69% 8,72% -59,02% 15,82% 32,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,48% 84,96% 84,80% 88,39% 99,67% 96,37% 96,36% 93,81% 98,58% 98,07%
Rörelsekapital/omsättning 50,19% 26,46% 20,15% 10,86% 17,11% 5,88% -5,42% 1,63% 7,77% 13,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,26% 37,98% 41,25% 37,45% 48,00% 42,86% 43,59% 57,73% 47,06% 50,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,85% 116,15% 114,28% 106,48% 116,39% 103,87% 94,97% 99,20% 104,36% 108,41%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...