Visa allt om Salby-Fastigheter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 15 818 15 274 14 139 15 635 17 053 16 195 15 681 14 905 13 699 12 336
Övrig omsättning 0 198 156 1 485 446 458 374 305 7 45
Rörelseresultat (EBIT) 5 439 4 811 4 890 5 543 4 766 3 155 2 515 3 278 4 651 3 216
Resultat efter finansnetto 3 967 3 621 3 567 4 384 4 808 1 605 1 016 2 008 1 390 2 257
Årets resultat 2 779 2 638 2 467 2 572 3 767 1 402 1 039 2 175 13 1 486
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 508 91 771 84 522 82 712 83 231 77 780 73 629 62 221 33 666 43 502
Omsättningstillgångar 3 460 2 328 2 468 1 889 5 357 6 269 5 223 11 881 10 753 3 167
Tillgångar 97 968 94 099 86 990 84 601 88 588 84 050 78 852 74 102 44 419 46 669
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 014 16 235 13 597 11 130 8 559 4 792 3 390 2 352 177 9 385
Obeskattade reserver 6 180 5 760 5 510 5 110 4 310 3 940 4 138 4 473 5 273 4 873
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 67 867 62 517 59 458 60 416 65 915 66 533 58 465 51 075 27 862 28 994
Kortfristiga skulder 4 907 9 587 8 425 7 945 9 804 8 785 12 859 16 203 11 108 3 417
Skulder och eget kapital 97 968 94 099 86 990 84 601 88 588 84 050 78 852 74 102 44 419 46 669
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - - 1 725 2 260 2 337 2 458 2 137
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 - 656 724 739 1 050 884
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650
Omsättning 15 818 15 472 14 295 17 120 17 499 16 653 16 055 15 210 13 706 12 381
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - - 7 6 6 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 2 314 2 614 2 484 1 957 2 467
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 347 487 499 514 623
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 592 7 583 7 549 8 068 6 996 5 113 4 065 3 520 4 779 3 859
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,56% 8,03% -9,57% -8,32% 5,30% 3,28% 5,21% 8,80% 11,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,55% 5,11% 5,65% 6,76% 6,98% 3,77% 3,19% 4,42% 5,48% 6,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,39% 31,50% 34,78% 36,60% 36,28% 19,56% 16,05% 21,99% 17,78% 26,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,31% 90,43% 92,09% 89,27% 86,06% 96,11% 92,15% 87,26% 94,79% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,15% -47,53% -42,13% -38,73% -26,08% -15,54% -48,70% -29,00% -2,59% -2,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,33% 22,03% 20,57% 17,87% 13,46% 9,36% 8,39% 7,88% 9,15% 27,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,51% 24,28% 29,29% 23,78% 54,64% 71,36% 40,62% 73,33% 96,80% 92,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...