Visa allt om Gröndals Gatu- & Fasadrengöring Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 3 508 4 479 3 791 3 743 3 885 5 680 8 842 5 592 3 713 8 490
Övrig omsättning 59 14 0 0 1 816 0 40 0 0 23
Rörelseresultat (EBIT) 443 -161 113 -56 1 813 514 788 255 331 1 037
Resultat efter finansnetto 402 -293 103 -60 1 749 383 833 264 331 1 018
Årets resultat 234 30 123 137 1 754 209 389 70 125 488
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 536 2 746 2 884 2 850 3 029 3 424 3 050 2 645 2 476 1 804
Omsättningstillgångar 970 396 901 644 745 1 255 1 641 1 813 1 727 2 344
Tillgångar 3 506 3 142 3 784 3 494 3 774 4 679 4 691 4 457 4 202 4 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 608 1 724 2 045 2 222 2 085 331 721 1 112 1 043 1 118
Obeskattade reserver 305 205 572 630 867 876 789 522 422 307
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 1 816 0 1 660 0 0
Långfristiga skulder 909 753 612 56 0 0 1 870 5 1 455 1 334
Kortfristiga skulder 684 460 556 586 823 1 655 1 310 1 158 1 284 1 389
Skulder och eget kapital 3 506 3 142 3 784 3 494 3 774 4 679 4 691 4 457 4 202 4 148
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 336 602 417 311 474
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 157 1 883 1 056 637 803
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 563 769 493 316 428
Utdelning till aktieägare 0 0 350 300 0 0 0 200 0 200
Omsättning 3 567 4 493 3 791 3 743 5 701 5 680 8 882 5 592 3 713 8 513
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 6 6 8 7 4 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 169 1 120 948 936 648 947 1 105 799 928 1 415
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 415 457 313 458 391 344 443 327 333 309
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 443 -132 142 -38 1 832 535 828 362 401 1 146
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,68% 18,15% 1,28% -3,66% -31,60% -35,76% 58,12% 50,61% -56,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,64% -5,12% 2,99% -1,43% 48,28% 10,99% 17,84% 6,08% 7,97% 25,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,63% -3,59% 2,98% -1,34% 46,90% 9,05% 9,47% 4,85% 9,02% 12,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,32% 59,39% 58,85% 69,44% 81,49% 61,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,15% -1,43% 9,10% 1,55% -2,01% -7,04% 3,74% 11,71% 11,93% 11,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,65% 59,96% 65,83% 77,66% 73,17% 21,68% 28,49% 34,08% 32,22% 32,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,81% 86,09% 162,05% 109,90% 90,52% 75,83% 125,27% 156,56% 134,50% 168,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...