Visa allt om Hjältevadshus AB
Visa allt om Hjältevadshus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 384 848 291 268 206 200 92 954 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 414 4 252 859 1 352 - - - - 2 3
Rörelseresultat (EBIT) 3 752 3 632 -14 800 -32 233 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 484 2 010 -17 349 -33 907 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 2 484 2 010 -16 765 -23 372 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 085 46 286 46 443 45 168 120 0 0 14 178 180
Omsättningstillgångar 132 985 119 704 113 410 90 236 920 2 656 2 656 2 642 2 478 2 478
Tillgångar 189 070 165 990 159 853 135 404 1 040 2 656 2 656 2 656 2 656 2 658
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 750 12 266 10 256 11 668 1 040 2 656 2 656 2 656 2 656 2 656
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Avsättningar (tkr) 12 848 10 432 9 972 8 372 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 161 472 143 292 139 625 115 364 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 189 070 165 990 159 853 135 404 1 040 2 656 2 656 2 656 2 656 2 658
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 260 1 239 565 525 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 50 215 33 911 28 444 27 455 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 19 547 13 583 11 807 11 792 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 616 0 0 0 0
Omsättning 385 262 295 520 207 059 94 306 0 0 0 0 2 3
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 141 95 76 73 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 729 3 066 2 713 1 273 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 503 511 543 551 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 318 6 766 -12 060 -30 873 0 0 0 0 2 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,13% 41,26% 121,83% - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,99% 2,19% -9,26% -23,80% - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,98% 1,25% -7,18% -34,67% - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,28% 34,03% 33,49% 30,80% - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning -7,40% -8,10% -12,71% -27,03% - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,80% 7,39% 6,42% 8,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,89% 67,75% 67,97% 67,16% - - - - - -

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...