Visa allt om Blomstergården i Gnesta Aktiebolag
Visa allt om Blomstergården i Gnesta Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 674 5 008 5 154 4 927 5 303 5 255 5 777 5 961 5 999 5 919
Övrig omsättning 240 308 99 - 1 33 - - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 117 222 460 50 175 252 264 256 191 192
Resultat efter finansnetto 275 174 405 5 180 218 257 239 182 213
Årets resultat 254 126 311 13 121 163 192 125 130 180
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 403 1 184 1 133 988 781 599 454 206 165 193
Omsättningstillgångar 2 800 1 627 1 470 1 434 1 427 1 521 1 448 1 544 1 237 1 341
Tillgångar 3 203 2 810 2 603 2 422 2 208 2 119 1 902 1 749 1 402 1 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 112 858 1 133 821 808 687 524 532 609 479
Obeskattade reserver 51 51 51 51 67 48 55 66 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 12 530 467 190 73 316 232 153
Kortfristiga skulder 2 040 1 901 1 408 1 019 866 1 193 1 250 834 560 901
Skulder och eget kapital 3 203 2 810 2 603 2 422 2 208 2 119 1 902 1 749 1 402 1 534
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 600 624 594 646
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 511 1 351 1 216 1 193 1 097 593 567 443 419
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 562 514 461 461 361 449 689 680 656
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 914 5 316 5 253 4 927 5 304 5 288 5 777 5 961 6 004 5 919
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 169 1 252 1 289 1 232 1 061 1 051 1 155 1 192 1 200 1 184
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 508 524 468 423 334 296 339 385 352 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 125 232 467 71 213 300 315 298 234 227
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,67% -2,83% 4,61% -7,09% 0,91% -9,04% -3,09% -0,63% 1,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,46% 7,90% 17,71% 2,11% 9,74% 11,99% 14,41% 14,69% 14,27% 14,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,17% 4,43% 8,94% 1,04% 4,05% 4,83% 4,74% 4,31% 3,33% 3,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,81% 55,85% 57,82% 51,78% 52,18% 52,86% 50,79% 52,19% 48,04% 48,96%
Rörelsekapital/omsättning 16,26% -5,47% 1,20% 8,42% 10,58% 6,24% 3,43% 11,91% 11,29% 7,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,96% 31,95% 45,05% 35,54% 38,83% 34,09% 29,68% 33,20% 43,44% 31,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,25% 14,26% 9,73% 13,94% 17,90% 20,87% 20,32% 35,25% 45,36% 34,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...