Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Erik Dahl
Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Erik Dahl

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 300 11 350 11 000 10 678 10 396 10 190 9 954 9 715 9 350 9 154
Övrig omsättning 213 - - - - - 152 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 504 2 073 2 678 -169 2 782 1 110 1 617 -4 161 -2 283 -1 303
Resultat efter finansnetto -2 284 5 138 1 101 -2 014 845 -788 412 -5 697 -2 776 -2 651
Årets resultat -2 284 5 138 1 101 -2 014 845 -788 412 -5 697 -2 776 -2 651
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 112 52 882 54 785 56 081 55 673 57 101 56 144 56 959 58 313 75 960
Omsättningstillgångar 1 940 2 518 406 543 560 465 553 567 560 448
Tillgångar 54 052 55 400 55 191 56 624 56 233 57 566 56 697 57 526 58 874 76 408
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 208 8 153 4 236 4 346 7 864 8 830 11 469 13 069 19 576 23 163
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 47 058 44 417 47 983 47 851 45 744 45 339 42 114 3 603 17 205 27 840
Kortfristiga skulder 2 787 2 830 2 972 4 427 2 625 3 397 3 113 40 855 22 092 25 406
Skulder och eget kapital 54 052 55 400 55 191 56 624 56 233 57 566 56 697 57 526 58 874 76 408
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 466 849 2 468 2 461 1 760
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 669 782 789 617 15 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader - 581 302 426 379 370 466 975 1 008 754
Utdelning till aktieägare 626 850 410 593 500 1 000 800 0 0 0
Omsättning 11 513 11 350 11 000 10 678 10 396 10 190 10 106 9 715 9 350 9 154
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 650 5 675 5 500 5 339 5 198 5 095 4 977 4 858 4 675 4 577
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 854 1 148 558 628 519 497 671 1 769 1 745 1 262
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -865 2 662 3 282 434 3 349 1 679 2 181 -3 597 -1 716 -733
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,44% 3,18% 3,02% 2,71% 2,02% 2,37% 2,46% 3,90% 2,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,78% 11,40% 4,86% -0,30% 4,95% 1,94% 2,88% -7,20% -0,85% -0,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,29% 55,66% 24,36% -1,57% 26,80% 10,97% 16,43% -42,62% -5,35% -6,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,50% -2,75% -23,33% -36,37% -19,86% -28,77% -25,72% -414,70% -230,29% -272,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,79% 14,72% 7,68% 7,68% 13,98% 15,34% 20,23% 22,72% 33,25% 30,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,61% 88,98% 13,66% 12,27% 21,33% 13,69% 17,76% 1,39% 2,53% 1,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...