Visa allt om Almondy Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 439 721 372 512 370 924 347 160 372 477 389 487 382 834 372 976 322 362 292 592
Övrig omsättning 5 943 2 398 629 1 825 914 224 5 796 10 319 4 893 3 241
Rörelseresultat (EBIT) 31 710 22 485 -5 402 -16 927 11 061 31 217 48 769 66 416 39 883 18 469
Resultat efter finansnetto 33 842 22 399 -5 978 -18 470 9 628 30 389 47 455 63 141 36 859 12 709
Årets resultat 15 532 1 823 13 -8 638 8 785 22 533 34 157 41 657 37 814 4 446
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 67 087 29 849 30 465 34 161 35 882 37 903 38 877 35 617 36 152 108 776
Omsättningstillgångar 116 282 96 556 92 341 106 173 121 185 119 765 106 629 129 284 94 401 93 291
Tillgångar 183 369 126 405 122 806 140 334 157 067 157 668 145 506 164 901 130 553 202 067
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 470 13 961 12 138 15 135 23 773 23 974 24 524 23 827 20 168 55 162
Obeskattade reserver 23 099 11 236 6 193 11 813 19 713 21 404 21 785 20 540 14 433 29 103
Avsättningar (tkr) 4 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 33 444 15 414 15 051 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 35 854 71 321
Kortfristiga skulder 95 039 85 794 89 424 98 386 98 581 97 290 84 197 105 534 60 098 46 481
Skulder och eget kapital 183 369 126 405 122 806 140 334 157 067 157 668 145 506 164 901 130 553 202 067
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 712 0 - - 0 0 0 0 0 890
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 52 135 49 568 46 238 46 334 45 596 44 851 40 314 36 593 31 240 28 952
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 464 20 329 18 228 17 900 17 433 16 252 14 545 13 341 11 568 11 420
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Omsättning 445 664 374 910 371 553 348 985 373 391 389 711 388 630 383 295 327 255 295 833
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 121 98 96 93 103 102 106 98 89 88
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 634 3 801 3 864 3 733 3 616 3 819 3 612 3 806 3 622 3 325
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 631 713 672 691 612 599 518 510 481 508
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 292 27 873 663 -9 044 18 544 38 084 55 230 73 004 47 520 26 414
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,04% 0,43% 6,85% -6,80% -4,37% 1,74% 2,64% 15,70% 10,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,98% 18,36% -3,83% -12,06% 7,04% 19,89% 33,66% 40,38% 30,60% 9,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,91% 6,23% -1,27% -4,88% 2,97% 8,05% 12,79% 17,85% 12,39% 6,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,08% 20,31% 14,24% 12,14% 19,92% 24,43% 27,43% 30,69% 30,63% 49,90%
Rörelsekapital/omsättning 4,83% 2,89% 0,79% 2,24% 6,07% 5,77% 5,86% 6,37% 10,64% 16,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,81% 17,98% 13,82% 17,35% 24,93% 25,21% 27,89% 23,63% 23,60% 37,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,53% 65,24% 64,62% 65,04% 73,18% 78,55% 90,35% 92,42% 107,30% 136,69%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...