Visa allt om Bilaktuellt Aktiebolag
Visa allt om Bilaktuellt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 14 565 15 748 10 766 10 087 11 252 9 906 6 539 5 080 3 921 3 007
Övrig omsättning 189 216 61 38 56 60 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 046 1 074 540 168 718 1 111 275 76 12 6
Resultat efter finansnetto 1 041 1 747 581 207 736 1 069 297 84 2 -6
Årets resultat 649 1 302 336 113 406 314 156 45 2 -4
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 375 400 443 486 530 432 378 423 460 478
Omsättningstillgångar 4 975 4 142 3 139 2 805 2 933 2 502 1 900 902 916 869
Tillgångar 5 350 4 542 3 581 3 291 3 463 2 933 2 278 1 326 1 375 1 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 543 2 894 1 591 1 256 1 143 737 473 317 273 271
Obeskattade reserver 1 085 876 617 470 418 234 92 21 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 346 349 390 1 220 1 442 1 641 1 330 865 958 934
Kortfristiga skulder 377 423 983 345 461 321 383 122 144 142
Skulder och eget kapital 5 350 4 542 3 581 3 291 3 463 2 933 2 278 1 326 1 375 1 346
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 238 256 - 136 302 120 90 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 245 353 0 0 247 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 157 187 151 156 153 115 139 81 73 74
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Omsättning 14 754 15 964 10 827 10 125 11 308 9 966 6 539 5 080 3 921 3 007
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 565 15 748 10 766 10 087 11 252 9 906 6 539 5 080 3 921 3 007
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 403 540 389 412 400 251 441 202 163 174
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 071 1 117 583 213 744 1 147 320 121 63 47
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,51% 46,28% 6,73% -10,35% 13,59% 51,49% 28,72% 29,56% 30,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,55% 38,73% 16,67% 6,84% 21,95% 38,53% 13,39% 6,79% 0,95% 0,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,18% 11,17% 5,55% 2,23% 6,75% 11,41% 4,66% 1,77% 0,33% 0,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,85% 21,68% 25,91% 19,59% 22,23% 24,06% 24,41% 18,76% 20,33% 26,50%
Rörelsekapital/omsättning 31,57% 23,62% 20,03% 24,39% 21,97% 22,02% 23,20% 15,35% 19,69% 24,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,04% 78,76% 57,87% 48,69% 41,90% 31,01% 23,74% 25,05% 19,85% 20,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 448,01% 377,30% 86,67% 239,42% 251,19% 216,82% 147,26% 131,97% 135,42% 276,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...