Visa allt om Jet luft i Jönköping Aktiebolag
Visa allt om Jet luft i Jönköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 14 571 14 857 12 845 14 558 13 554 15 359 13 322 11 918 15 992 12 819
Övrig omsättning - - 110 250 608 - - - - 9
Rörelseresultat (EBIT) 280 331 -1 040 -285 270 891 558 378 1 238 507
Resultat efter finansnetto 358 276 -1 058 -279 318 912 577 410 1 217 451
Årets resultat 244 276 -656 110 231 456 314 198 654 321
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 580 1 563 2 076 2 088 2 100 2 060 2 068 1 969 1 242 1 265
Omsättningstillgångar 8 787 2 663 3 104 3 324 3 407 2 651 3 496 2 138 4 791 1 980
Tillgångar 9 368 4 226 5 180 5 412 5 506 4 711 5 563 4 107 6 033 3 245
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 796 2 552 2 276 2 932 2 964 2 877 2 546 2 357 2 279 1 716
Obeskattade reserver 0 0 0 402 827 827 572 425 306 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 572 1 674 2 904 2 078 1 715 1 007 2 446 1 325 3 448 1 530
Skulder och eget kapital 9 368 4 226 5 180 5 412 5 506 4 711 5 563 4 107 6 033 3 245
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 554 444 459 469 379 248 357 351 375
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 857 1 951 2 168 2 192 2 196 1 750 1 486 1 840 1 702
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 142 1 172 1 237 1 180 1 126 918 875 945 877
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 143 143 125 125 120 90
Omsättning 14 571 14 857 12 955 14 808 14 162 15 359 13 322 11 918 15 992 12 828
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 9 9 8 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 082 2 122 1 835 2 080 1 506 1 707 1 665 1 490 1 777 1 424
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 639 551 520 565 435 425 387 345 363 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 285 336 -1 032 -274 301 924 685 487 1 361 640
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,93% 15,66% -11,77% 7,41% -11,75% 15,29% 11,78% -25,48% 24,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,22% 8,47% -19,50% -4,75% 6,08% 19,89% 10,89% 10,30% 20,65% 15,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,71% 2,41% -7,86% -1,77% 2,47% 6,10% 4,55% 3,55% 7,79% 3,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,59% 38,95% 34,06% 35,14% 54,15% 42,27% 39,08% 39,23% 38,40% 36,55%
Rörelsekapital/omsättning 15,20% 6,66% 1,56% 8,56% 12,48% 10,70% 7,88% 6,82% 8,40% 3,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,85% 60,39% 43,94% 59,97% 64,90% 74,01% 53,34% 65,02% 41,43% 52,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,94% 136,26% 94,18% 144,56% 183,38% 237,74% 131,44% 135,02% 131,09% 112,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...