Visa allt om Avida Finans AB (publ)

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 706 300 473 200 327 204 200 060 152 549 138 475 98 042 74 143 55 977 50 260
Övrig omsättning 4 300 - 6 918 5 637 2 946 465 484 56 736 1 256
Rörelseresultat (EBIT) 128 000 76 800 103 889 12 572 22 716 9 628 14 024 8 381 2 965 6 825
Resultat efter finansnetto 128 000 76 800 48 144 12 572 22 716 9 628 14 024 8 381 2 965 6 825
Årets resultat 97 100 60 600 36 020 13 912 18 542 6 478 13 087 4 513 2 201 7 232
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 100 6 601 700 23 893 148 915 11 499 9 943 8 850 8 025 8 624 10 095
Omsättningstillgångar 10 509 800 0 3 844 074 1 817 019 623 807 539 117 376 159 345 612 251 745 192 951
Tillgångar 10 554 900 6 601 700 3 867 967 1 965 934 635 305 549 061 385 009 353 637 260 369 203 045
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 044 500 690 100 518 714 251 475 129 521 61 987 50 577 40 515 32 710 28 720
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 2 163 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 260 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 249 500 5 911 600 3 349 253 1 714 459 505 785 487 074 334 432 310 959 227 659 174 325
Skulder och eget kapital 10 554 900 6 601 700 3 867 967 1 965 934 635 305 549 061 385 009 353 637 260 369 203 045
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 3 400 7 400 5 910 3 494 2 148 1 829 1 695 1 932 2 337 1 846
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 75 000 95 500 68 988 44 787 30 453 26 303 23 465 15 675 12 208 8 638
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 40 000 36 700 23 837 16 511 13 610 10 909 8 905 7 125 5 752 4 587
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 710 600 473 200 334 122 205 697 155 495 138 940 98 526 74 199 56 713 51 516
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 109 110 98 82 74 61 44 34 28 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 480 4 302 3 339 2 440 2 061 2 270 2 228 2 181 1 999 2 513
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 790 - - - - 737 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 138 300 86 300 118 059 17 936 26 604 13 290 16 980 11 460 8 485 6 825
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 49,26% 44,62% 63,55% 31,14% 10,16% 41,24% 32,23% 32,45% 11,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,21% 1,16% 2,69% 0,64% 3,58% 1,75% 3,64% 2,37% 1,14% 3,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,12% 16,23% 31,75% 6,28% 14,89% 6,95% 14,30% 11,30% 5,30% 13,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 178,44% -1 249,28% 151,23% 51,26% 77,37% 37,58% 42,56% 46,74% 43,03% 37,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,90% 10,45% 13,41% 12,79% 20,39% 11,29% 13,14% 11,91% 12,56% 14,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,63% 0,00% 114,77% 105,98% 123,33% 110,68% 112,48% 111,14% 110,58% 110,68%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...