Visa allt om Aktiebolaget Nykon-Nyberg Konsult
Visa allt om Aktiebolaget Nykon-Nyberg Konsult

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 605 686 687 279 879 1 054 1 353 1 359 1 449 1 541
Övrig omsättning - - - 140 75 91 - 15 - -
Rörelseresultat (EBIT) -283 -260 -146 -345 195 326 819 721 41 126
Resultat efter finansnetto -249 -108 -30 -185 340 205 1 043 343 97 440
Årets resultat -30 133 27 92 308 140 718 159 172 347
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 110 0 136 240 171 230
Omsättningstillgångar 833 1 688 2 092 2 463 3 014 3 096 3 138 2 593 3 242 3 520
Tillgångar 833 1 688 2 092 2 463 3 124 3 096 3 274 2 833 3 413 3 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 546 976 1 243 1 515 1 823 1 714 1 774 1 256 1 297 1 465
Obeskattade reserver 227 446 687 744 1 018 1 057 1 104 963 986 1 181
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 50 250 50 77 203 141 235 489 871 885
Kortfristiga skulder 10 16 112 126 81 183 161 125 259 219
Skulder och eget kapital 833 1 688 2 092 2 463 3 124 3 096 3 274 2 833 3 413 3 750
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 329 211 228 672 685
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 570 636 536 551 295 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 146 172 103 118 49 42 37 192 452 483
Utdelning till aktieägare 180 400 400 300 400 200 200 200 200 340
Omsättning 605 686 687 419 954 1 145 1 353 1 374 1 449 1 541
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 202 229 344 140 440 527 677 680 725 771
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 265 288 317 336 195 200 149 220 587 602
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -283 -260 -146 -345 222 326 854 727 100 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,81% -0,15% 146,24% -68,26% -16,60% -22,10% -0,44% -6,21% -5,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,17% -6,40% -1,39% -6,82% 11,20% 11,89% 36,62% 26,37% 8,20% 12,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -23,64% -15,74% -4,22% -60,22% 39,82% 34,91% 88,62% 54,97% 19,32% 30,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 136,03% 243,73% 288,21% 837,63% 333,67% 276,38% 220,03% 181,60% 205,87% 214,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,80% 78,43% 85,03% 83,77% 82,37% 80,52% 79,04% 68,81% 58,80% 61,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8 330,00% 10 550,00% 1 867,86% 1 954,76% 3 720,99% 1 691,80% 1 949,07% 2 074,40% 1 251,74% 1 607,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...