Visa allt om Pad Europa Aktiebolag
Visa allt om Pad Europa Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 086 21 061 16 342 15 285 20 460 19 551 22 802 10 623 14 571 13 670
Övrig omsättning 614 119 222 84 191 358 23 29 34 23
Rörelseresultat (EBIT) -411 1 775 807 -490 1 948 2 514 1 643 -782 1 372 108
Resultat efter finansnetto -317 1 889 989 -510 1 920 2 429 1 579 -879 1 582 141
Årets resultat 78 1 074 557 4 1 092 1 460 878 17 969 234
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 588 759 924 849 728 745 1 017 1 143 1 373 1 836
Omsättningstillgångar 5 896 12 067 9 241 9 611 11 526 10 697 9 442 7 997 9 361 7 522
Tillgångar 8 484 12 826 10 164 10 459 12 254 11 443 10 458 9 140 10 733 9 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 376 6 298 5 224 4 667 5 663 5 371 4 711 5 233 5 716 4 947
Obeskattade reserver 2 241 2 658 2 186 1 935 2 471 2 053 1 633 1 268 2 197 1 997
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 867 3 869 2 754 3 857 4 120 4 019 4 115 2 639 2 821 2 414
Skulder och eget kapital 8 484 12 826 10 164 10 459 12 254 11 443 10 458 9 140 10 733 9 358
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 956 905 943 840
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 428 2 901 3 118 3 004 3 104 1 894 1 342 1 374 1 252
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 501 1 303 1 357 1 406 1 256 1 368 917 1 147 959
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 1 000 800 800 0 500 200
Omsättning 1 700 21 180 16 564 15 369 20 651 19 909 22 825 10 652 14 605 13 693
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 10 8 9 8 10 9 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 086 2 106 2 043 1 698 2 558 1 955 2 534 1 518 2 082 1 953
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 516 518 545 510 569 447 484 472 513 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -203 2 030 1 090 -236 2 164 2 786 2 049 -272 1 876 613
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -94,84% 28,88% 6,92% -25,29% 4,65% -14,26% 114,65% -27,09% 6,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,61% 15,38% 10,51% -3,93% 16,36% 22,76% 15,90% -8,27% 15,02% 1,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -28,18% 9,36% 6,54% -2,69% 9,80% 13,32% 7,29% -7,12% 11,06% 1,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 43,36% 50,50% 45,74% 58,63% 44,57% 37,12% 53,11% 51,49% 50,80%
Rörelsekapital/omsättning 370,99% 38,93% 39,70% 37,64% 36,20% 34,16% 23,36% 50,44% 44,88% 37,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,18% 65,27% 68,17% 59,05% 61,07% 60,16% 56,55% 67,48% 67,99% 68,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 315,80% 195,63% 214,42% 145,68% 193,57% 121,03% 118,96% 176,01% 203,90% 206,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...