Visa allt om Visma Retail AB
Visa allt om Visma Retail AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 338 385 322 330 299 785 311 362 212 707 170 861 257 290 155 554 110 662 118 515
Övrig omsättning 1 548 1 150 1 326 330 424 376 766 328 235 122
Rörelseresultat (EBIT) 11 853 -5 330 -3 867 8 593 944 -25 521 9 074 -8 281 3 116 15 733
Resultat efter finansnetto 11 851 -5 348 -3 766 8 628 1 284 -25 730 8 977 -8 418 3 542 16 228
Årets resultat -1 278 -564 -229 6 403 1 764 -20 081 6 664 -6 346 2 564 11 632
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 521 5 157 8 234 9 425 9 473 1 009 1 057 1 036 7 375 7 994
Omsättningstillgångar 111 941 84 602 83 637 91 943 79 542 100 686 72 715 77 003 46 004 52 911
Tillgångar 113 462 89 759 91 871 101 367 89 015 101 695 73 772 78 039 53 379 60 905
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 550 10 828 11 392 11 621 13 106 24 788 13 870 13 496 13 762 14 228
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 4 260 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 103 912 74 671 80 479 89 747 75 909 76 907 59 902 64 542 39 617 46 477
Skulder och eget kapital 113 462 89 759 91 871 101 367 89 015 101 695 73 772 78 039 53 379 60 905
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 5 719 3 987 5 919 2 628 1 755 1 712 1 041 2 561 1 584 2 052
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 675
Löner till övriga anställda 40 310 53 316 66 309 79 415 49 317 46 425 58 078 43 653 37 886 34 108
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 28 452 32 027 38 999 37 319 24 956 30 101 26 104 20 841 18 636 16 787
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 16 612
Omsättning 339 933 323 480 301 111 311 692 213 131 171 237 258 056 155 882 110 897 118 637
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 97 92 164 167 136 99 128 103 106 101
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 489 3 504 1 828 1 864 1 564 1 726 2 010 1 510 1 044 1 173
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 798 1 008 698 588 537 815 692 672 580 582
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 073 -4 116 -2 608 9 798 1 617 -25 192 9 573 -7 449 4 223 16 959
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,98% 7,52% -3,72% 46,38% 24,49% -33,59% 65,40% 40,57% -6,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,48% -5,85% -4,06% 8,57% 1,69% -25,08% 12,33% -10,69% 6,68% 26,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,51% -1,63% -1,24% 2,79% 0,71% -14,93% 3,53% -5,36% 3,22% 13,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,66% 85,18% 84,69% 85,76% 79,22% 78,89% 75,44% 78,35% 72,45% 82,63%
Rörelsekapital/omsättning 2,37% 3,08% 1,05% 0,71% 1,71% 13,92% 4,98% 8,01% 5,77% 5,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,42% 12,06% 12,40% 11,46% 14,72% 24,37% 18,80% 17,29% 25,78% 23,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,96% 106,69% 99,76% 98,22% 97,26% 111,50% 114,32% 108,15% 108,42% 106,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...