Visa allt om Jan Bokdals Trädgårdsanläggningar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 30 957 29 219 24 730 24 701 19 580 21 132 22 632 17 643 18 534 13 654
Övrig omsättning 424 277 218 96 574 166 163 313 446 274
Rörelseresultat (EBIT) 1 775 1 436 1 826 2 627 1 606 821 1 386 795 2 752 1 859
Resultat efter finansnetto 1 836 1 853 2 143 3 140 1 448 47 808 3 260 -1 674 2 847 2 146
Årets resultat -83 1 545 1 735 2 570 1 082 47 619 2 908 -1 875 2 210 293
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 166 31 414 15 140 15 325 14 095 2 397 8 620 12 434 12 484 11 820
Omsättningstillgångar 23 016 22 152 40 379 40 625 45 388 57 244 10 512 11 298 13 530 14 397
Tillgångar 54 181 53 566 55 519 55 950 59 483 59 641 19 133 23 732 26 014 26 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 948 48 281 51 236 52 017 56 614 56 532 8 913 9 005 12 130 12 420
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 920 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000
Kortfristiga skulder 5 314 5 285 4 283 3 933 2 869 3 110 10 220 9 727 8 884 8 798
Skulder och eget kapital 54 181 53 566 55 519 55 950 59 483 59 641 19 133 23 732 26 014 26 218
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 6 004 5 623 4 381
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 2 015 1 894 1 544
Utdelning till aktieägare 1 500 1 250 4 500 2 516 7 467 1 000 8 700 0 1 250 0
Omsättning 31 381 29 496 24 948 24 797 20 154 21 298 22 795 17 956 18 980 13 928
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 21 16 16 28 20 21 38 26 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 474 1 391 1 546 1 544 699 1 057 1 078 464 713 525
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 476 469 538 430 271 383 421 212 290 229
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 816 2 481 2 437 3 234 2 150 1 240 1 665 1 094 2 917 2 074
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,95% 18,15% 0,12% 26,15% -7,34% -6,63% 28,28% -4,81% 35,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,39% 3,46% 4,01% 5,61% 2,76% 80,49% 17,33% 3,48% 11,75% 8,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,93% 6,34% 9,01% 12,72% 8,39% 227,18% 14,65% 4,68% 16,49% 17,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,50% 53,61% 57,48% 53,37% 59,64% 54,40% 58,20% 63,30% 65,15% 71,85%
Rörelsekapital/omsättning 57,18% 57,73% 145,96% 148,54% 217,16% 256,17% 1,29% 8,90% 25,07% 41,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,65% 90,13% 92,29% 92,97% 95,18% 94,79% 46,58% 37,94% 46,63% 47,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 432,18% 418,20% 941,61% 1 031,66% 1 580,27% 1 839,04% 102,37% 115,64% 151,73% 163,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!