Visa allt om Spånga Lås Aktiebolag
Visa allt om Spånga Lås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 5 434 6 142 5 103 5 126 6 542 5 999 5 606 5 412 5 118 4 533
Övrig omsättning 12 4 6 30 - - 27 5 - 44
Rörelseresultat (EBIT) 77 229 414 -139 557 1 139 447 5 585 1 057
Resultat efter finansnetto 76 230 414 -138 571 1 153 447 5 591 1 057
Årets resultat 59 136 136 3 42 7 441 1 602 1 028
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 91 132 336 264 295 66 147 223 257
Omsättningstillgångar 811 1 132 1 674 1 266 1 351 2 055 1 877 2 221 2 288 1 553
Tillgångar 853 1 222 1 806 1 602 1 615 2 350 1 943 2 368 2 510 1 810
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 430 371 1 235 1 098 1 095 1 053 1 047 1 045 1 044 1 243
Obeskattade reserver 121 121 67 29 21 12 3 0 0 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 303 731 504 474 498 1 285 894 1 322 1 466 550
Skulder och eget kapital 853 1 222 1 806 1 602 1 615 2 350 1 943 2 368 2 510 1 810
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 442 904 674 270 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 200 - - 255 0
Löner till övriga anställda - 687 654 545 1 155 489 572 739 680 399
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 161 185 159 477 467 638 618 362 190
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 300 0 0 0 0 0 200
Omsättning 5 446 6 146 5 109 5 156 6 542 5 999 5 633 5 417 5 118 4 577
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 2 4 4 4 4 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 717 2 047 1 701 2 563 1 636 1 500 1 402 1 353 1 024 1 133
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 301 309 389 394 364 543 521 342 206
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 116 283 471 -16 641 1 251 496 81 699 1 177
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,53% 20,36% -0,45% -21,64% 9,05% 7,01% 3,58% 5,74% 12,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,03% 18,82% 22,92% -8,61% 35,36% 49,19% 23,06% 0,21% 23,59% 58,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,42% 3,74% 8,11% -2,69% 8,73% 19,27% 7,99% 0,09% 11,57% 23,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,54% 51,55% 61,30% 54,80% 62,26% 61,51% 57,35% 51,63% 59,24% 57,49%
Rörelsekapital/omsättning 9,35% 6,53% 22,93% 15,45% 13,04% 12,84% 17,53% 16,61% 16,06% 22,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,47% 38,08% 71,28% 69,95% 68,76% 45,18% 54,00% 44,13% 41,59% 69,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 236,63% 137,89% 309,33% 251,90% 245,78% 147,55% 191,16% 155,90% 143,45% 235,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...