Visa allt om Belo Skyltcentrum Aktiebolag
Visa allt om Belo Skyltcentrum Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 758 1 841 1 682 1 835 1 933 1 425 2 013 2 128 1 995 1 878
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 117 16 135 -60 -3 11 8 261 0 1
Resultat efter finansnetto 117 17 135 -60 -1 11 8 264 -1 4
Årets resultat 90 11 116 -60 23 7 6 166 -1 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 37 79 124 159 202
Omsättningstillgångar 776 739 622 552 805 796 1 022 861 613 727
Tillgångar 776 739 622 552 807 833 1 100 985 773 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 509 419 407 291 351 447 441 634 469 470
Obeskattade reserver 0 0 15 0 0 33 33 33 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 11 0 23 69 119 138 7 33 68
Kortfristiga skulder 257 309 199 238 387 232 489 310 271 393
Skulder och eget kapital 776 739 622 552 807 833 1 100 985 773 930
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 300 150 312 303 312 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 599 873 517 881 488 451 481 268 436 417
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 244 330 260 335 279 191 263 237 216 238
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 120 0 200 0 0
Omsättning 1 758 1 841 1 682 1 835 1 933 1 425 2 013 2 128 1 995 1 878
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 879 614 841 612 644 713 671 1 064 665 626
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 435 414 420 423 381 412 381 434 337 313
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 117 16 135 -58 32 52 53 306 43 16
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,51% 9,45% -8,34% -5,07% 35,65% -29,21% -5,40% 6,67% 6,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,08% 2,17% 21,70% -10,69% -0,25% 1,32% 0,73% 27,01% 0,65% 0,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,66% 0,87% 8,03% -3,22% -0,10% 0,77% 0,40% 12,50% 0,25% 0,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,42% 80,12% 69,92% 79,40% 77,34% 78,67% 73,08% 69,17% 69,42% 68,74%
Rörelsekapital/omsättning 29,52% 23,36% 25,15% 17,11% 21,62% 39,58% 26,48% 25,89% 17,14% 17,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,59% 56,70% 67,32% 52,72% 43,49% 56,58% 42,30% 66,78% 60,67% 50,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 255,25% 184,79% 250,75% 157,98% 165,37% 274,14% 175,26% 230,32% 156,83% 142,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...