Visa allt om Ricoh Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
Nettoomsättning 555 902 623 000 846 000 946 000 1 136 100 1 296 700 1 491 100 1 488 000 1 507 000 1 552 400
Övrig omsättning 111 155 99 000 89 000 73 000 74 000 108 000 83 400 119 900 115 000 0
Rörelseresultat (EBIT) 7 913 11 000 -2 000 -12 000 -5 300 15 400 17 500 17 800 26 000 40 400
Resultat efter finansnetto 7 558 11 000 -3 000 -13 000 -5 800 15 100 17 100 15 700 25 000 41 000
Årets resultat 14 999 16 000 1 000 -1 000 -1 300 -100 9 400 1 200 22 000 27 400
Balansräkningar (tkr)
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 995 36 000 67 000 79 000 68 700 35 400 45 400 20 900 30 000 33 200
Omsättningstillgångar 424 559 400 000 343 000 434 000 469 100 469 500 535 200 567 600 650 000 586 900
Tillgångar 445 554 436 000 410 000 513 000 537 800 504 900 580 600 588 500 680 000 620 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 296 040 280 000 264 000 263 000 264 200 265 500 265 600 256 100 255 000 244 800
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 149 514 156 000 146 000 249 000 273 600 239 400 315 000 332 400 425 000 370 300
Skulder och eget kapital 445 554 436 000 410 000 513 000 537 800 504 900 580 600 588 500 680 000 620 100
Löner & utdelning (tkr)
2022-03
2021-03
2020-03
2019-03
2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
Löner till styrelse & VD 2 012 2 000 2 000 2 000 2 200 2 200 2 000 2 000 2 000 1 900
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 300 100 100 0 400
Löner till övriga anställda 119 947 121 000 159 000 190 000 235 700 267 600 287 000 296 900 303 000 331 500
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 4 900 1 200 5 900 2 000 7 200
Sociala kostnader - - - 88 000 110 700 125 800 132 600 133 100 133 000 144 600
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 667 057 722 000 935 000 1 019 000 1 210 100 1 404 700 1 574 500 1 607 900 1 622 000 1 552 400
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 191 187 226 364 433 486 588 617 626 652
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 910 3 332 3 743 2 599 2 624 2 668 2 536 2 412 2 407 2 381
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 960 984 1 040 786 822 837 756 774 765 774
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 42 981 52 000 35 000 12 000 3 400 21 800 30 600 30 400 39 000 54 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,77% -26,36% -10,57% -16,73% -12,39% -13,04% 0,21% -1,26% -2,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,78% 2,52% -0,49% -2,34% -0,99% 3,07% 3,05% 3,04% 3,82% 6,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,42% 1,77% -0,24% -1,27% -0,47% 1,20% 1,19% 1,20% 1,73% 2,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,99% 42,22% 40,90% 43,66% 41,96% 39,33% 40,23% 39,52% 41,07% 48,11%
Rörelsekapital/omsättning 49,48% 39,17% 23,29% 19,56% 17,21% 17,75% 14,77% 15,81% 14,93% 13,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,44% 64,22% 64,39% 51,27% 49,13% 52,58% 45,75% 43,52% 37,50% 40,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 271,05% 246,15% 220,55% 161,04% 154,57% 171,47% 152,83% 156,74% 139,76% 146,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!