Visa allt om Peter Ahlstrand Agentur Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 5 423 6 882 12 405 10 561 8 170 16 023 10 123 33 952 19 764 26 478
Övrig omsättning 0 2 0 13 0 420 459 493 386 354
Rörelseresultat (EBIT) 246 361 -16 731 -163 1 122 -49 5 088 3 738 4 223
Resultat efter finansnetto 589 863 1 127 249 -3 168 1 828 992 4 435 1 190 2 052
Årets resultat 743 1 806 2 019 1 076 -2 660 1 113 1 113 2 151 43 141
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 011 25 193 29 481 28 932 31 074 31 639 31 754 21 802 21 480 22 613
Omsättningstillgångar 9 479 11 206 6 673 6 790 7 882 9 705 11 138 15 256 14 249 12 684
Tillgångar 36 490 36 400 36 154 35 722 38 956 41 345 42 892 37 058 35 730 35 297
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 599 25 857 24 051 22 032 20 956 23 617 22 503 21 391 19 240 19 196
Obeskattade reserver 1 029 1 369 2 769 4 124 5 524 6 339 5 997 6 346 4 992 4 740
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 716 7 678 7 761 8 144 8 200 8 374 8 482 8 593 1 079 880
Kortfristiga skulder 1 145 1 496 1 573 1 422 4 276 3 015 5 909 729 10 419 10 481
Skulder och eget kapital 36 490 36 400 36 154 35 722 38 956 41 345 42 892 37 058 35 730 35 297
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - - 369 306
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 120 120 112 149 750 501 517 573 141 141
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 20 20 25 69 381 331 319 338 314 285
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 423 6 884 12 405 10 574 8 170 16 443 10 582 34 445 20 150 26 832
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 423 6 882 12 405 10 561 4 085 8 012 5 062 16 976 9 882 13 239
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 154 148 162 245 582 434 436 474 429 385
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 246 361 -16 731 -163 1 234 74 5 211 3 861 4 354
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,20% -44,52% 17,46% 29,27% -49,01% 58,28% -70,18% 71,79% -25,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,07% 2,79% 3,98% 2,94% 1,58% 6,15% 2,63% 14,65% 11,73% 12,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,92% 14,73% 11,61% 9,96% 7,55% 15,86% 11,12% 15,99% 21,21% 16,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,99% 21,16% 10,11% 18,72% 23,15% 21,08% 16,16% 20,25% 27,24% 23,00%
Rörelsekapital/omsättning 153,68% 141,09% 41,11% 50,83% 44,14% 41,75% 51,65% 42,79% 19,38% 8,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,09% 73,97% 72,50% 70,68% 64,85% 69,08% 63,37% 71,08% 64,75% 64,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 767,42% 669,18% 370,88% 401,27% 170,04% 294,13% 182,21% 2 074,49% 107,02% 83,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!